Kybernetická bezpečnost průmyslových řídicích systémů (část 3)

Mario Chiock, Del Rodillas   Článek popisuje, co hrozí průmyslovým řídicím systémům z hlediska kybernetické bezpečnosti, a shrnuje, jak těmto hrozbám čelit. Uvádí devět základních funkcí, které by měla splňovat moderní platforma pro zabezpečení průmyslových řídicích systémů, aby zajistila maximální dostupnost zařízení a přitom je ochránila před existujícími i dosud neznámými hrozbami.   Článek je redakčně upravenou verzí studie Defining the 21st Century Cybersecurity Protection Platform for ICS společnosti Palo Alto Networks. První dvě části článku byly zveřejněny v č. 2/2016, str. 34–36, a v č. 4/2016, str. 42–44.   2.5 Detekce neznámého malwaru a prevence proti němu Dále je třeba zabývat se otázkou, jak se vypořádat s neznámým malwarem, který se šíří v komunikační síti ICS. To je úkol centrálního jádra pro inteligentní rozpoznávání hrozeb. Moderní bezpečnostní platforma musí izolovat místo v síti s podezřelou komunikací a poslat informace bezpečnostnímu jádru, které provede rychlou automatickou analýzu a navrhne ochranná opatření jako spuštění antivirového programu, úprava slabého místa apod. Komponenta, která má tuto funkci, může pracovat samostatně, ale efektivnější je tehdy, když je součástí kompletní platformy. Potom může automaticky nejen analyzovat hrozby, ale také poskytnout ochranným zařízením, tj. firewallům, návrh opatření. Detekce je totiž užitečná, ale svého efektu dosahuje jen v uzavřené smyčce. Protože bezpečnostní jádro sbírá různé informace i s jejich kontextem, je analýza velmi efektivní a pomáhá se vypořádat i s útoky typu zero day. Při výběru vhodné platformy je tedy třeba být opatrný na taková řešení, která uživateli jen oznámí, že má problém, ale s jeho řešením mu nepomůžou. Na obr. 6 je ukázán koncept řešení, které rychle odhalí neznámé hrozby a pomůže je zastavit. Jestliže takový systém navíc podporuje vytváření bezpečnostních elektronických podpisů, pomůže i těm zákazníkům, kteří jsou citliví na sdílení souborů mimo hranice podniku.   2.6 Obrana proti útokům typu zero day na koncová zařízení V dalším textu bude věnována pozornost ochraně terminálů HMI, řídicích serverů, pracovních stanic a počítačů administrátorů s privilegovaným přístupem. Na těchto počítačích je provozován software, jehož slabá místa mohou být napadena i na dálku – tento útok se nazývá remote exploit. Uživatel také může podvodný malware spustit sám, úmyslně nebo omylem. Tradiční systémy zabezpečení koncových zařízení hledají signatury, řetězce a chování typické pro kybernetický útok. Takto lze ovšem zastavit jen útok známým malwarem, pro dosud neznámý malware nebo exploit takový typ ochrany vyžaduje značný výpočetní výkon, a přesto je jeho účinnost dosti problematická. Koncová zařízení ICS přitom neohrožují jen útoky zero day v pravém slova smyslu, ale i útoky známým malwarem a již prozrazenými exploity, proti nimž není koncové zařízení dostatečně chráněno, protože od poslední aktualizace jeho softwaru uplynula značně dlouhá doba.   Přístup, který hledá známé signatury, tedy může být jen jednou z variant, ale systém, který zastaví i neznámý exploit, musí účinně blokovat všechny metody používané exploity a malwarem [8]. Každoročně se objeví velké množství nového malwaru, ovšem počet metod průniku, které malware používá, je v řádu desítek až stovek a ročně se objeví jen dva až čtyři nové exploity. To je množina, s níž už lze pracovat. Přestože exploit často využívá kombinaci metod, jimiž se snaží systém napadnout, většinou stačí zablokovat i jen jednu z nich, aby byl útok odvrácen. Ukazuje se, že účinnější je soustředit se na to, jak útok zastavit, než hledat typické řetězce a chování malwaru. Tato metoda je použitelná také pro ověřování instalačních balíčků stažených ze stránek dodavatele softwaru, zda neobsahují trojské koně, podobné např. viru Energetic Bear. Také účinně zabraňuje pokusům o instalaci neautorizovaného softwaru. To, že instalaci nového softwaru je třeba autorizovat, pomáhá udržovat kázeň a přehled o tom, jaký software je na koncových zařízeních nainstalován.   Systém ochrany koncových zařízení využívající popsaný způsob obrany před útoky typu zero day musí také spolupracovat se systémem ochrany komunikační sítě a komunikovat s centrálním jádrem pro detekci hrozeb (obr. 7).   2.7 Centralizovaná správa a reportování Průmyslové řídicí systémy ICS jsou zpravidla velmi distribuované: někdy zahrnují jen jednotlivé stroje a linky v jednom závodě, ale jindy také různé geograficky vzdálené závody nebo např. u distribučních sítí kompresorové stanice plynovodů či rozvodny elektrické sítě. Platforma zabezpečovacího systému musí zajišťovat jejich centralizovanou správu. Spíše než sice centralizované, ale jednotlivé samostatné bloky je výhodnější mít jednu platformu pro všechny potřebné funkce: správu bezpečnostních pravidel, prevenci útoků, databázi povolených URL atd. Systém musí být schopen efektivně agregovat lokálně získané informace a vytvářet konsolidovaný pohled na celý provoz. To výrazně pomáhá při vyšetřování incidentů a při tvorbě podpůrné dokumentace vyžadované při auditu.   2.8 Zabezpečení mobilních zařízení a virtualizovaných systémů Mobilní zařízení a virtualizovaná datová centra zatím nejsou zcela běžnou součástí ICS, ale mnohé významné podniky již zjistily, že využití této techniky pomáhá zvýšit efektivitu a snížit náklady. Začínají se tak využívat např. mobilní terminály HMI v podobě průmyslových tabletů, vhodných pro práci přímo v provozu. Pro zajištění bezpečnosti musí i tato zařízení konzistentně respektovat všechna bezpečnostní pravidla. Některé organizace také již začaly slučovat fyzické servery určené pro aplikace, SCADA, Historian atd., do několika virtualizovaných strojů s jedním supervizorem. Většina uživatelů ICS je při využití mobilních zařízení a virtualizace váhavá, ale jejich čas přichází. To je spojeno s novými požadavky na zabezpečení virtualizovaného prostředí, např. zabezpečením komunikace horizontálním směrem, mezi jednotlivými stroji. Ať už je stupeň využití virtualizace a mobilních zařízení v podniku jakýkoliv, s ohledem na budoucnost je třeba vybírat takové zabezpečovací systémy, které si i v tomto případě mohou poradit.   2.9 Výkonné API a rozhraní pro správu podle průmyslových standardů Platforma, která je vybavena popsaným inteligentním jádrem, přesto potřebuje mít možnost začlenění dodatečných modulů, které pokryjí dříve nepředvídatelné potřeby nebo dodají nové funkce. Proto musí platforma podporovat rozhraní pro správu podle průmyslových standardů a otevřená rozhraní API (Application Programming Interface). Tato rozhraní společně umožní integraci systémů třetích stran, potřebných např. pro zlepšenou správu a konfiguraci bezpečnostních pravidel, analýzu logů, reportování a další důležité bezpečnostní funkce. Například systémy SIEM (Security Information and Event Management) jsou samy o sobě velmi výkonné a dokážou agregovat data z mnoha zdrojů, včetně komunikační sítě, serverů, databází i ze zabezpečovacího systému.   V uplynulých několika letech byly vytvořeny standardy zabývající se speciálně kybernetickou bezpečností kritické infrastruktury a ICS. Jde např. o standardy NERC CIP (North American Electric Reliability Corporation – Critical Infrastructure Protection) pro elektrické rozvodné sítě nebo CFATS (Chemical Facility Anti-Terrorism Standards) pro chemický průmysl. Normy ISA 62443 (Network and system security for industrial-process measurement and control, původně označená a stále běžně známá jako ISA S-99) nebo NIST Special Publication 800-82 Guide to Industrial Control Systems (ICS) Security mohou sloužit jako průvodce a doporučení pro implementaci zabezpečovacího systému. Nejnovější normou je NIST Cybersecurity Framework (CSF). Splnění podmínek této normy je povinné pro vládní agentury USA, ale současně může být dobrým návodem pro všechny podniky kritické infrastruktury [9]. Podniky, které budou používat 21st Century Cybersecurity Protection Platform, budou schopny lépe plnit podmínky uvedených norem, snáze projdou bezpečnostním auditem, ale především budou odolnější proti všem kybernetickým hrozbám.   Vyčerpávající popis NIST CSF není úkolem tohoto článku, ale v tab. 1 je alespoň přehledově uvedeno, jaké funkce NIST CSF popisuje a jak souvisejí s 21st Century Cybersecurity Protection Platform od Palo Alto Networks.   3. Závěr Kybernetické hrozby namířené proti ICS dosáhly takového stavu, že současné metody obrany přestávají být účinné. Jsou třeba nové platformy, které se dokážou vypořádat s různými typy hrozeb a zaručí maximální dostupnost průmyslových zařízení. Tyto platformy, aby dokázaly útok zastavit už v samém počátku, musí kombinovat zabezpečení komunikační sítě a zabezpečení koncových zařízení s inteligentním jádrem pro detekci hrozeb. Navíc musí přinášet podrobný přehled na aplikační a uživatelské úrovni. Taková platforma musí nejen detekovat hrozby, ale také předcházet útokům, a to i těm dosud neznámým. Nebezpečí spojená s provozem kritické infrastruktury a průmyslových zařízení jsou zkrátka tak velká, že nic jiného než prevence nepřipadá v úvahu. Nakonec, platforma musí být snadno použitelná a ovladatelná a musí spolupracovat s ostatními zabezpečovacími systémy.   Literatura: [8] Enterprise Security Platform [online]. Webové stránky produktu. Palo Alto Networks, Inc., Santa Clara, USA, 2007 až 2015 [cit. 27. 1. 2016]. Dostupné z: <https://www.paloaltonetworks.com/products/platforms.html> [9] ANSI/ISA-62443-1-1: Security for Industrial Automation and Control Systems, Part 1: Terminology, Concepts, and Models. ISA, 2007. [10] Forrester Research. Developing a Framework to Improve Critical Infrastructure Cybersecurity [online]. Prepared for NIST, 2013. [cit. 27. 1. 2016]. Dostupné z: <http://csrc.nist.gov/cyberframework/rfi_comments/040813_forrester_research.pdf> [11] Traps: Advanced Endpoint Protection [online]. Palo Alto Networks, Inc., Santa Clara, USA, 2015 [cit. 27. 1. 2016]. Dostupné z: <https://www.paloaltonetworks.com/content/dam/paloaltonetworks-com/en_US/assets/pdf/datasheets/Endpoint/endpoint-protection.pdf> [12] NIST Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity [online]. National Institute of Standards and Technology, 2014 [cit. 27. 1. 2016]. Dostupné z: <www.nist.gov/cyberframework/upload/cybersecurity-framework-021214-final.pdf>   Upozornění: Tento článek vyjadřuje osobní názory autorů, nikoliv oficiální stanoviska firem, pro něž autoři pracují. Článek je určen pro vzdělávací účely, nikoliv jako propagace firem, pro něž autoři pracují, ani jiných firem.   Mario Chiock, American Petroleum Institute, Del Rodillas, Palo Alto Networks   Mario Chiock, Cybersecurity & Disruptive Technology Executive Adviser, American Petroleum Institute Mario Chiock dříve pracoval jako náměstek pro kybernetickou bezpečnost (CISO) ve společnosti Schlumberger a získal velké zkušenosti v oboru zabezpečení ICS určených pro těžbu ropy a zemního plynu. Je také aktivním členem společnosti ISSA (Information Systems Security Association) a dobrovolným školitelem programu Certified Information Systems Security. Byl členem správních a dozorčích rad společností WatchFire (nyní IBM), McAfee, ISS (nyní IBM), Qualys, Solera Networks (nyní Blue Coat) a v současné době je aktivním členem správní rady firmy Palo Alto Networks a dozorčích rady firem Onapsis a Watchful Software. Je předsedou podvýboru pro kybernetickou bezpečnost společnosti American Petroleum Institute (API) a jedním ze zakladatelů střediska pro výměnu informací o bezpečnostních hrozbách ISAC (Information Sharing and Analysis Center) v oblasti těžby ropy a zemního plynu.   Del Rodillas, Senior Manager, SCADA and Industrial Controls Cybersecurity, Palo Alto Networks Del Rodilas vystudoval elektrotechniku na Univerzitě Santa Clara (master of science) a titul MBA získal na Whartonově škole při Pensylvánské univerzitě. Pracoval a pracuje na mnohých projektech v oblasti distribučních sítí, těžby ropy a zemního plynu, dopravy i průmyslové výroby.   Obr. 6. Nativní funkce pro vytváření zabezpečeného prostředí pro běh počítačových aplikací, která neznámé hrozby převede na známé a doporučí potřebná opatření Obr. 7. Pokročilý systém zabezpečení koncových zařízení zastavuje útoky a současně komunikuje s inteligentním jádrem pro detekci hrozeb   Tab. 1. Vztah NIST CSF a 21st Century Security Platform Funkční oblasti NIST CSF Odpovídající funkce v 21st Century Security Platform   identifikace identifikace provozu v síti s využitím velmi jemné segmentace aplikace, protokoly ICS, funkční protokoly definování uživatelů a skupin uživatelů, povolené a zakázané IP adresy, země podezřelé programy, datové řetězce, URL, domény ochrana omezení počtu vektorů hrozeb včetně aplikací, protokolů, domén, URL, uživatelů a segmentů ochrana neaktualizovaných systémů před exploity typu zero day a neznámým malwarem ochrana před podvodným použitím protokolů ICS zabezpečení mobilních zařízení a virtualizovaného prostředí ochrana před únikem dat detekce detekce neautorizovaných akcí (ať podvodných, nebo nechtěných) dešifrování šifrovaných přenosů, aby bylo možné identifikovat malware přenášený zašifrovanými zprávami detekce známých hrozeb a detekce neznámých hrozeb (IPS, antivirové programy, detekce podvodných domén a URL, příkazů a útoků označovaných jako Son of Stuxnet) detekci lze realizovat v koncových zařízeních i v síti reakce sdílení informací spojených s hrozbami mezi aplikacemi a uživateli zvyšuje účinnost reakce a umožňuje zjistit původ hrozby inteligentní jádro pro detekování hrozeb v cloudu automaticky analyzuje hrozby a doporučuje obranné opatření pro komunikační síť i koncová zařízení analytické funkce obohacuje integrace s jinými typy zabezpečovacích systémů, např. SIEMS náprava doporučení pro prevenci útoků jsou z inteligentního jádra v cloudu automaticky doručena všem koncovým zařízením informace ze všech postižených zařízení jsou přenášeny do systému centralizované správy a mohou být zprostředkovány dalším součástem systému snadná implementace segmentace a vytvoření dodatečných bezpečnostních pravidel zvyšují zabezpečení systému

Průmyslový podnik a jeho informační systém

Je dobré si uvědomit, že informační systém v průmyslovém podniku existoval i před érou výpočetní techniky. Jen my považujeme slovní spojení informační systém za synonymum výpočetní techniky a programového vybavení. A ne vždy si uvědomujeme, že informační systém průmyslového podniku je v současnosti tvořen mnoha jednotlivými informačními systémy, které ne vždy spolupracují, natož aby vytvářely synergický efekt. A v tom je kámen úrazu. Jednotlivé systémy jsou vytvářeny v různých časových obdobích a na platformách, které jsou v tomto období prosazovány. Dále tyto informační systémy mají různou prioritu a z různých důvodů i rozdílný přístup autorů k možnosti systém rozšiřovat, tvořit nové funkce a zajišťovat komunikaci s okolím v čase tak, jak se mění potřeby uživatele. Už ze samotné podstaty musí v průmyslovém podniku existovat několikery informační a řídicí systémy na různých hardwarových platformách – se zpětnou vazbou pro řízení technologických procesů, na základě archivačních databází, takzvaných historianů, pro úlohy třídy MES a většinou na relačních databázích pro podnikové informační systémy. Již toto dělení naznačuje nutnou spolupráci těchto odlišných principů při budování celku podnikového informačního systému. Co ovšem často chybí, je ucelený pohled na zdroje dat, toky informací a práva přístupu k informacím a jejich změnám. To, co se skrývá za pojmem datový model podniku. Uvědomění si požadavků jednotlivých hlavních procesů podniku – podnikatelského, inovačního, výrobního a správního – na data a informace a jejich sdílení s ostatními podprocesy a funkcemi v průmyslové společnosti. V podniku tyto procesy fungují paralelně, vzájemně se doplňují a spolupracují. A přesto jsme často svědky dílčích samostatných řešení, která nepodporují výměnu dat s okolím. Koncept Industry 4.0 se snaží představit možný standard pro budování informačních systémů z pohledu jak současných možností řídicí a informační techniky, tak možností technologií a techniky v procesu výroby vůbec. Můžeme ostatně hovořit o revoluci? Diskutuje se i o tom, že v podstatě jde o evoluci. Vždyť mnohé principy se již úspěšně používají v praxi. Podnikové procesy představují poměrně složitou strukturu, která je v každé firmě jedinečná, naproti tomu existují, alespoň v hrubém přiblížení, jednoznačné analogie a postupy. Nejjednodušší zjednodušení představuje řetězec procesu produkt – marketing – obchod – podnikový plán – nákup – operativní plán výroby – obslužný personál – alokace zdrojů – dispečink – výroba – kvalita – trasování a genealogie produktu – analýzy výkonnosti – údržba – expedice – účetnictví – ekonomika a finance – KPI podniku – manažerské informační systémy – správa a zabezpečení majetku. V každém výrobním podniku existuje k tomuto řetězci procesů a funkcí mnoho variant, zjednodušení a naopak rozšíření, které respektují tradici, zkušenosti a dlouhodobě používaná pravidla. A při respektování potřeb všech procesů je nutné se neustále potýkat s aktivitami, které jsou v současnosti nejčastěji nazývány optimalizace a kontinuální zlepšování. Informační systémy všech úrovní jsou zdrojem dat a informací pro potřeby těchto snah, které tady byly vždy, byť byly pojmenovány jinak. Vybudování informačního systému v průmyslovém podniku, který má efektivně pomáhat řešit úlohy ve všech podnikových procesech, vyžaduje nadhled, odvahu, podporu, znalosti technických možností a „selský rozum“ od všech těch, kteří se na budování tohoto konceptu podílejí nebo s jeho výsledkem budou pracovat jako uživatelé.Radim Adam Diskuse na téma průmyslový podnik a jeho informační systém – výzvy současné i budoucíInformační systémy a technologie zpracování informací v průmyslovém podniku, Industry 4.0., komplexní řešení, internet věcí. To jsou slova, která slýcháme při nejrůznějších příležitostech. Ale jak si představují budoucnost informačních systémů v průmyslu odborníci z předních společností, které je nabízejí? O své názory a představy se s námi podělili zástupci třinácti významných dodavatelů informačních systémů a výpočetní techniky, a to (abecedně setříděno podle firem): Jan Vápeník, Business Development Manager, AIMTEC, a. s., Ing. Jiří Flídr, manager obchodu, ASV Náchod, a. s., Ing. Petra Fuchsíková, Ph.D., vedoucí týmu ESA 140, AutoCont CZ, a. s., Ing. Jaroslav Janda, BM Servis, s. r. o., Mgr. Zdeněk Jůzl, obchodní ředitel, dataPartner, s. r. o., Tomáš Hanáček, obchodní ředitel, Dynamica, a. s., Ing. Jana Řešátková, Account Business Executive, Hewlett Packard Enterprise, Jakub Hradil, produktový manažer AMI, HSI, spol. s r. o., Ing. Tomáš Píšek, vedoucí marketingu a obchodu, ITeuro, a. s., Ing. Jiří Melzer, jednatel Melzer, spol. s r. o., a předseda představenstva DC Concept, a. s., Vladimír Bartoš, ředitel podpory prodeje, Minerva Česká republika, a. s., Ing. Martin Veselý, hlavní architekt informačních systémů TESCO SW a. s., Jaroslav Voráček, Senior Consultant, Unicorn Systems, a. s., a Pavel Bartoš, Account Manager, Unicorn Systems, a. s. Jaké jsou z Vašeho pohledu základní cíle informačního systému průmyslového podniku?Jan Vápeník (Aimtec):Poskytovat kompletní informace o společnosti na jednom místě v reálném čase. Podporovat rozhodování managementu a samozřejmě umožnit efektivní využívání zdrojů a dosahování zisku. Jiří Flídr (ASV):Konkrétní firemní proces si můžeme představit jako cestu z bodu A do bodu B. Bod Anapříklad představuje okamžik, kdy do firmy dorazí faktura došlá (dodavatelská). Bod B v rámci procesu likvidace faktury došlé znamená okamžik, kdy je zaplacena. Pro realizaci procesu „likvidace faktury došlé“ musíme vybrat optimální cestu, po které se vydáme. Definujeme tedy požadavky, které budeme na realizaci procesu klást, resp. cíle, kterých chceme realizací procesu dosáhnout. Bezpochyby se shodneme na tom, že proces likvidace faktury došlé by měl proběhnout rychle, co možná nejekonomičtěji, avšak s nezbytně nutnou dokumentací o průběhu likvidace (formální schválení, věcné schválení, zaplacení…). V tomto zjednodušeném příkladu jsme definovali proces (jeho rozsah), požadavky na jeho průběh, a o informačním systému ještě ani slovo! Informační systém je třeba vnímat pouze jako nástroj na realizaci procesů. Sám o sobě tedy nemůže být cílem. Vyspělost a kvalitu informačního systému tedy budeme posuzovat pouze podle toho, s jakou dokonalostí a efektivitou je schopen požadavky na průběh konkrétního procesu splňovat, a podle toho, jak jsou konzultanti, kteří se zákazníkem komunikují, schopni tyto nástroje nabídnout a realizovat. Petra Fuchsíková (AutoCont CZ):Základním cílem informačního systému je udržet konzistentní, smysluplná data a informace v souvislostech tak, aby jejich využití vedlo nejen k efektivnímu manažerskému rozhodování, ale také k pružné zpětné vazbě, ať technické, či informační, směrem do samotné výroby. Dalším cílem by měla být schopnost systému pokrýt požadavky jak na zpracování nebo řízení výrobních a obchodních procesů, tak i operativy. Zároveň by měly být informační systémy dostatečně modulární a flexibilní k adopci budoucích změn podnikových procesů. V dnešní době máme obrovskou příležitost získat z průmyslových podniků velké množství dat, která ovšem často nejsou dostatečně využívána a jejich přínos je mizivý. Dolování dat nám může přinést významné množství výhod a pomůže odhalit mnoho chyb a špatně nastavených procesů. Je ovšem nutné navrhnout vhodný informační systém, který s těmito daty dokáže pracovat, a tyto údaje vhodně využít a reportovat. Jaroslav Janda (BM Servis):Hovoříme-li o průmyslovém podniku, budeme klást důraz především na podporu řízení výroby ve dvou základních aspektech – řízení (a dosažení) kvality výrobku a snížení výrobních a logistických nákladů. Zároveň musí průmyslový podnik hájit své místo na trhu. Z tohoto pohledu by měl informační systém také umožnit co nejrychlejší odezvu na poptávku či objednávku zákazníka a současně její pružné uspokojení možnými variantami výrobku. Zdeněk Jůzl (dataPartner):Kdybych nepsal do seriózního časopisu, jistě bych sdělil, že cílem zavedení informačního systému je poskytnout platformu pro divizi IT, které nikdo nerozumí, nikdo neví, kde a na čem aktuálně pracuje, ale všichni se shodnou na jejím klíčovém postavení a zásadním významu pro celý podnik. Zde je však na místě sdělit, že z mého pohledu jde o poskytnutí informace v konkrétním čase, místě a souvislosti tak, aby mohlo dojít k zodpovědnému rozhodnutí. Tomáš Hanáček (Dynamica):Základní cíl informačního systému je jeden – přispívat k tomu, aby podnik naplňoval smysl své existence a vydělával peníze prostřednictvím prodeje svých výrobků. Takto to definoval Eliyahu Goldratt a já s tím souhlasím. Pro dosažení svého cíle informační systém plní v průmyslovém podniku různé úkoly. Tou nejdůležitější funkcí je přetlumočení primárních podnikových dat na srozumitelné informace, které je možné využít pro úspěšné řízení na všech úrovních. S tím souvisí i dostupnost a včasnost těchto informací a také forma jejich prezentace uživatelům. Dalším úkolem je automatizace zpracování dat, jejich uchování a prezentace v podobě vyžadované státní správou. Jana Řešátková (Hewlett Packard Enterprise):Ze samé podstaty podniku plyne, že cílem informačního systému průmyslového podniku musí být podpora fungování podniku, jinak by nedávalo smysl informační systém zavádět. Mezi jeho základní cíle patří vyrábět plynule, efektivně, kvalitně a minimalizovat přímé i nepřímé náklady při výpadku komponent či neočekávaném nestandardním průběhu procesů. V širším slova smyslu podnik zavádí informační systémy z důvodu legislativních: plnění požadavků zákona o účetnictví a daních či regulatorních orgánů. Významnou roli hraje rovněž jako nástroj pro komunikaci se zákazníky, pomáhá zjišťovat potřeby trhu a reagovat na ně či čelit tlaku konkurence. Jakub Hradil (HSI):Myslím si, že průmyslové společnosti potřebují mít co nejlepší přehled o využití investovaných finančních prostředků a jejich plánování, především s velkým důrazem na dosledovatelnost procesů spojených s výrobou vlastních produktů a údržbou výrobních zařízení. Tomáš Píšek (ITeuro):V obecnější rovině má informační systém především poskytovat relevantní informace. Je třeba, aby informační systém uživateli informace poskytoval sám, tj. aktivně je předával, nestačí, aby uživatel informace „jen“ našel. Dat je v klasickém systému ERP spousta, ale ne všechna jsou použitelná. Podmínkou schopného systému je existence nástrojů, jež umožní definovat, která data jsou relevantní a kdy a jak se mají uživateli předat. Teprve relevantní data předaná uživateli ve správné podobě ve správný čas a správným způsobem jsou hodnotnou informací. Cílem každého informačního systému by mělo být, aby umožnil podniku generovat vyšší zisk. K tomu je třeba splnit několik předpokladů. Především samotný průmyslový podnik musí mít jasnou vizi a strategii (jaké produkty a služby poskytuje, jaké má konkurenční výhody, jak komunikuje se zákazníky…). K tomu je třeba vybrat vhodný informační systém s nástroji, jež dosažení vize podle vytčené strategie umožní (od systémů PLM po systémy pro pokročilé plánování a rozvrhování APS). Poslední nutnou podmínkou jsou aktivní lidé a správně nastavené podnikové procesy, opět v souladu s celkovou strategií. Jiří Melzer (Melzer):Informační systém musí podporovat všechny důležité procesy probíhající v podniku. Vladimír Bartoš (Minerva Česká republika):Informační systém je jeden z klíčových nástrojů v průmyslovém podniku, který výrazně ovlivňuje zisk a prosperitu firmy. V odvětvích s výraznou standardizací, například v automobilovém průmyslu, zajišťuje splnění podmínek, bez nichž by zákazník nebyl ochoten od firmy vůbec nakupovat zboží. Pro takového dodavatele je snížené hodnocení zákazníkem otázkou existence. Ve všech odvětvích pak podnikový informační systém pomáhá dodat zákazníkům objednané zboží rychleji a vyrobit je za nižších nákladů než konkurence. Dobře implementovaný podnikový informační systém koordinuje aktivity jednotlivých oddělení se směřováním k uvedeným cílům. Zrovna nyní pracujeme na analýze v jednom podniku, který nemá dobrý podnikový informační systém, respektive používá patnáct systémů různě vzájemně integrovaných. Tato firma má dvakrát více středních manažerů, než je běžné, a ti denně absolvují v průměru pět porad, což je vysoce neefektivní. Martin Veselý (Tesco SW):Informační systémy by měly být ve shodě s celkovými cíli podniku. Pro jakýkoliv podnik, nejen průmyslový, je klíčovým faktorem konkurenceschopnost v současném tržním prostředí. A správně implementovaný informační systém je jedním z klíčů k úspěchu. Realizace podnikových vizí a strategií vyžaduje zpracování enormního množství dat a vytěžení podstatných informací nejen o vlastním podniku, ale i o konkurenci a tržním prostředí. Jedním z výsledků procesu integrace podnikové a informační strategie je analýza, vývoj, implementace, podpora a rozvoj informačního systému. Komplexní podnikový informační systém by měl mít, stejně jako podnik, tři úrovně: strategickou, taktickou a operativní (například systém pro údržbu, pro energetický management či správu majetku). Je však nutné zmínit, že informačním systémem není jen software a hardware. Je potřeba připočítat i skupinu lidí, která o zavedení a podporu informačního systému pečuje, a to na straně jak samotného podniku, tak i dodavatele řešení. Právě dialog těchto dvou stran o požadavcích, cílech a rozsahu informací vede k tomu, že informační systém je přínosem, a nikoliv zátěží. Nelze jej totiž pořídit jako „krabicové řešení“. Základní cíl informačního systému průmyslového podniku je tedy podpora a zefektivnění administrativních i výrobních procesů a dosažení konkurenceschopnosti. Podporou a zefektivněním procesů se myslí zejména elektronizace a automatizace vybraných částí procesů. Již dnes dokážeme realizovat taková řešení, jež zajistí automatickou on-line rekonfiguraci v případě poruchy. Produkt a služby s ním spojené představují základní zdroj úspěchu podniku. Jak podle Vás mohou pomoci zvyšovat přidanou hodnotu produktu v současnosti i v budoucnosti systémy třídy PLM?Jiří Flídr (ASV):Podle mého názoru je tato problematika principiálně podobná předchozí otázce. Systémy třídy PLM, jak je vnímám já, jsou pouhými (bezpochyby velmi silnými) nástroji. Hlavní uplatnění nacházejí ve větších společnostech a ve větších konstrukčních kancelářích. Sám produkt také vznikl v přímé návaznosti na rozrůstající se uplatňování systémů CAD pro konstrukční práce. Hlavní oblasti, jejichž efektivitu a kvalitu tyto produkty pomáhají zajistit, jsou:dokonalý pořádek v dokumentaci,produktivní tvorba dokumentů,systém nastavení revizí a životního cyklu,schvalovací proces a změnové řízení,průhledné číslování a názvy souborů,zapracování standardů systémů jakosti ISO,podpora projektů. Hlavní přínosy tedy lze spatřovat v celé oblasti vzniku a změn samotné dokumentace výrobku, produktivitě práce konstruktéra a „čistotě“ dokumentace výrobku s využitím všech efektů, které z toho plynou. Opět je třeba zdůraznit, že je to pouze nástroj. Skutečnou míru inovace výrobků, zvýšení užitné hodnoty výrobku, efektivitu výroby atd. sám systém PLM, i sebelépe implementovaný, nezajistí. Petra Fuchsíková (Autocont CZ):Informační systém může řídit životní cyklus výrobků z hlediska toho, co produkt obecně přestavuje, konkretizovat a zpřehlednit celý proces výroby produktu v podniku a taktéž zobrazit jednotlivé vazby k okolí apod. Právě informační systém v průmyslovém podniku umožní efektivně spravovat výrobu a sortiment produktů tak, aby s nimi spojené služby na ně správně navazovaly. Jaroslav Janda (BM Servis):Systémy PLM by měly především umožnit řízení variability výrobků v dostatečné kvalitě včetně zdokumentování všech změn oproti výchozí verzi pro účely srovnávání a hodnoticích analýz. Zajímavá je rovněž možnost za rozumnou dobu simulovat průchod výrobou či simulovat náklady a ceny – kalkulovat pozměněné varianty. Díky tomu může zákazník rychle a včas obdržet nabídku s co nejbližším, a přitom reálným termínem a ekonomicky podloženou cenou. To nepochybně podpoří konkurenční pozici dodavatelského podniku, což je jedním z cílů informačního systému, jak už jsem uvedl v předešlé odpovědi. Tomáš Hanáček (Dynamica):Osobně si myslím, že přidanou hodnotu produktu mohou zvyšovat především konstruktéři, designéři a obecně ti, kdo přicházejí s novými myšlenkami a nápady. Systém PLM pro ně může být dobrým nástrojem, který dokáže udržet pořádek a zrychlit mnoho podnikových procesů. Sám o sobě hodnotu produktu nezvýší. Jana Řešátková (Hewlett Packard Enterprise):Jeden z mnoha popisů procesu kompletního životního cyklu produktu (PLM) uvádí, že je to cesta produktu od jeho prvotního konceptu přes detailní návrh, výrobu a poprodejní servis až po jeho likvidaci. Praxe ukazuje, že mnoho podniků má implementovány dílčí informační systémy pro řešení etap životního cyklu produktu. Tvoří často izolovaná „informační sila“. Data uložená v silech jsou minimálně sdílena, a pokud vůbec ano, tak jsou přenášena manuálně, a nikoliv v reálném čase. Zavedení systémů PLM přinese zlepšený tok informací, jednotnou datovou základnu a urychlení procesů při návrhu výrobku. To má přímý dopad na podnikání v podobě snížení nákladů a zlepšení toku informací. Tyto výhody představují přidanou hodnotu. Umožňují podniku realizovat klíčové obchodní strategie, které mají vliv na dobu potřebnou k uvedení produktu na trh a inovace produktů. Často opomíjenou hodnotou je výrazný přínos z hlediska kybernetické bezpečnosti a ochrany duševního vlastnictví. Jakub Hradil (HSI):Systémy PLM mohou pomoci s lepší výstupní kvalitou produktů a jejich inovací. Jiří Melzer (Melzer):Systémy PLM mohou pomoci velmi významně, neboť mimo jiné podporují využití zpětné vazby od uživatelů produktu k jeho zdokonalování, což je v současné době, kdy je trh řízen potřebami zákazníků, zásadní. Vladimír Bartoš (Minerva Česká republika):Výrobní podniky jsou v silné konkurenci nuceny často inovovat své výrobky. Inovace a zavádění nových výrobků jsou náročné procesy realizované za součinnosti mnoha lidí a oddělení. Systémy PLM se specializují na koordinaci zúčastněných v čase a na řízení dokumentů a dat vznikajících v těchto procesech. Dobře implementovaný systém PLM zrychlí zavádění a změny výrobků a uspoří náklady, které běžně chybami a opomenutími vznikají. Důležitá je vazba systému PLM na systémy CAD a na podnikový systém ERP. Systém PLM, popř. PDM by měl sjednocovat datovou základnu konstruktérů používajících různé specializované systémy CAD a měl by plnit systém ERP kusovníky a postupy, aby mohl realizovat kalkulace nákladů a návazné plánování a řízení výroby. Informační systémy výroby jsou v mnoha průmyslových odvětvích realizovány pouze částečnými řešeními. Kde vidíte konkurenční výhodu při použití systematicky budovaného informačního systému typu MES?Jan Vápeník (Aimtec):Z mého pohledu i postupná implementace částečných řešení může vést k velkým změnám ve výrobě, protože management semůže dívat na detailní data, která dříve neměl k dispozici. V rámci systematicky budovaného MES je důležité se nejdříve zaměřit na oblasti nejvíce ovlivňující výrobní proces. Díky detailnímu sledování je možné zabránit vzniku neshodných výrobků, určovat příčiny jejich vzniku a odstraňovat neefektivitu ve výrobě. Cíl je opět vyšší zisk firmy díky efektivnímu využití zdrojů a splnění náročných požadavků zákazníků. Jiří Flídr (ASV):Můj názor na systémy typu MES, ale především na jejich podobu, jak jsou v současné době na trhu nabízeny a implementovány, je poněkud skeptický, nebo přesněji: tyto systémy najdou uplatnění jen u některých typů výrob. Pokusím se tento pohled zdůvodnit. Nebudu se zabývat historickými důvody vzniku těchto systémů a okomentuji současný stav. Většina z těchto systémů je zcela autonomních, zejména pokud jde o sběr dat z výrobních technologií. MES obvykle disponují i vlastními plánovacími moduly. Co však tyto systémy (logicky) neřeší, je tvorba a správa kusovníků a technologických postupů, objednávání materiálů pro výrobu. A neřeší ani komunikaci se zákazníkem, tedy objednávky zákazníků. Všechny tyto oblasti MES přebírají obvykle ze systémů ERP. A mnoho dat zase naopak do systému ERP předávají. Pro stručnost se budu věnovat jenom jedné oblasti, kde MES musí ze systémů ERP přebírat data. Vynechám komentář a komplikace s importy číselníků pracovníků, pracovišť, nářadí, přípravků, stavu skladů, nákupních objednávek, objednávek zákazníkůatd., přestože jsou – zcela nezpochybnitelně – důležité. Chci zmínit oblast importu kusovníků. Jestliže má MES pracovat ve firmě, která má složitý (víceúrovňový) kusovník, musí být nutně do MES importován. Na první pohled snadná úloha. Ale jeho součástí mohou být takzvané fiktivní položky, které v kusovníku jsou, ale výrobní příkazy na výrobu této položky se negenerují. Na kterékoliv pozici mohou být položky alternativní, a to jak vyráběné, tak nakupované. Alternativa může být kdykoliv zaměnitelná nebo záměna může být podmíněná (například existencí jiné návazné položky nebo provedení výrobku), a nemusí tedy platit vždy. Nad kusovníkem běží standardní změnové řízení (změny v kusovníku), často datované ke konkrétnímu termínu, atd. V reálné výrobě pak mohou být paralelně vyráběny výrobky, které jsou velmi podobné, ale nejsou identické: například finální výrobek a náhradní díl k němu, avšak vyráběný podle původní dokumentace (i několik let staré), atd. Kusovníky bývají u firem velmi početné a různorodé. Snad stačí jako dokumentace obrovského množství dat, která musí být ze systému ERP do MES v reálném čase přenesena a opět do ERP vrácena. Tak, jak narůstají funkce systémů ERP, roste objem dat, která musí být mezi oběma systémy přenesena, a tato skutečnost se podle mého názoru stává limitní pro správnou funkci obou systémů. O efektivním použití MES lze podle mého názoru uvažovat jen u typů výrob s jednoduchým stabilním kusovníkem, stabilizovanou materiálovou základnou pro výrobu atd. U těch výrob, u kterých to neplatí, je efektivnější integrovat systémy sběru dat z výrobních zařízení přímo do systému ERP. Petra Fuchsíková (Autocont CZ):Výhody MES vidím jednoznačně v koncentraci výrobních dat, jejich konsolidaci a publikaci směrem k ostatním (informačním) systémům. Ta publikace musí být otevřená a standardizovaná i pro ostatní systémy podniku. Musí podporovat orientované funkce v rámci cloudu a poskytovaných služeb. Další konkurenční výhodu systematicky budovaného informačního systému typu MES vidím v kompletnosti uceleného řešení, do kterého je možné zahrnout veškeré oblasti, potažmo činnosti výrobního podniku v rámci průmyslového odvětví. Jaroslav Janda (BM Servis): To se zase trochu vracíme k první otázce. Cílem pořízení informačního systému obecněby mělo být dosažení konkurenční výhody na trhu. Té lze dosáhnout v zásadě dvěma způsoby – nízkými náklady nebo co nejlepším uspokojením potřeb zákazníků (nejlépe kombinací obojího), samozřejmě při dodržení stanovené kvality. Rozumný MES, zvláště je-li napojen na systém ERP, umožní on-line řízení výroby ve vazbě na tyto požadavky, on-line rozhodování s využitím relevantních dat a zpětné analytické vyhodnocování s cílem odhalit další možnosti – ať už ve snižování nákladů, nebo v potenciálu výroby pro další rozšíření nabídky. Zdeněk Jůzl (dataPartner):Každá oblast, která je budována systematicky a komplexně, využívá sdílení nákladů, jednotné řízení a standardy. To přináší efektivně vynaložené prostředky. Úhelným kamenem je ohraničení relevantní oblasti, ve které se komplexnost nestává megalomanstvím. Výroba je často dobrou, jasně ohraničenou oblastí. Zavedení MES tak může poskytnout ostatním složkám firmy informace, které jsou potřebné, a zároveň nezatíží vedoucí výroby nutností sloužit jako „vyplňovač“ excelových tabulek. Tomáš Hanáček (Dynamica):Hodně to souvisí i se zaměřením daného podniku a řízením výrobního procesu. Je nepochybné, že postupující modernizace výrobních firem by se neměla týkat jen strojního vybavení, ale také způsobu řízení a zpracování výrobních dat. Nemyslím, že MES sám o sobě je významnou konkurenční výhodou. Je-li však dobře začleněn do celopodnikového informačního systému, pak jí být může. Jana Řešátková (Hewlett Packard Enterprise):Vysoce flexibilní, funkční, spolehlivý a komplexní MES je dnes opravdu zapotřebí. Poskytuje plnou kontrolu nad výrobním procesem a umožňuje integraci se systémy řízení podniku. Vytváří agilní a odpovídající výrobní prostředí. Výrobní a řídicí systémy jako celek zajišťují synchronizaci vytvářené poptávky s jejím naplněním tak, že produkty jsou vyráběny na zakázku, a ne na sklad, dodávány včas, ve správném pořadí (včetně možnosti zavedení systému priorit zakázek ve výrobě), požadovaném množství a na správném místě. Jakub Hradil (HSI):Zefektivnění procesů výroby je při dnešním velkém tlaku na výslednou cenu a kvalitu vyráběného produktu důležitým faktorem. Systematickým budováním informačního systému typu MES je především možné upravovat vybrané procesy systému podle vlastních potřeb a nastavit si tak ideální prostředí výsledného MES. Každý průmyslový podnik má své specifické prostředí výroby a MES by měl budovat podle něj, nikoliv opačně. Dobře vybudovaný MES je v dnešní doběpáteří konkurenceschopného podniku. Tomáš Píšek (ITeuro):Informační systémy typu MES v současnosti skutečně obsahují mnoho funkcí přesahujících základní rozsah „sběru dat ze strojů“, ať jde o oblast rozvržení operací, či hlášení a evidenci údržby apod. Vytváří tak využitelnou platformu v oblastech, které bývají doménou systémů ERP. Konkurenční výhodu uplatnění MES do budoucna vidíme právě ve vhodném propojení se systémy ERP. Podle charakteru systému ERP je nutné rozhodnout o tom, kde se která oblast MES bude využívat. Jestliže například systém ERP obsahuje kvalitní integrovaný nástroj pro pokročilé plánování a rozvrhování, je dobré jej využít a poskytnout výstupy z něj do MES. Jestliže systém ERP neobsahuje modul údržby, je výhodou jej využít v MES. Jestliže je však tento modul součástí systému ERP a navíc je propojen s plánováním, aby při plánování bylo možné vzít v potaz nedostupnost výrobního zařízení například z důvodu opravy, pak je výhodnější využít modul systému ERP. Naproti tomu je MES schopen mnohdy poskytnout přesnější data pro systém ERP a zobrazovat trendy sledovaných veličin či přehledyo využití strojů apod. Stručně řečeno, výhody před konkurencí může firma dosáhnout účelným propojením a využitím obou systémů. Jiří Melzer (Melzer):Pro řízení výrobního podniku v současnosti existuje mnoho dílčích softwarových nástrojů skrývajících se pod zkratkami CRM, ERP, MRP, CAD, CAM, PLM, MES, APS, CAFM nebo HRM. Dále existují systémy pro zpracování mezd, softwarové nástroje pro modelování procesů, pro podporu projektového řízení, BI, DMS a další. Aby vznikl fungující informační systém podniku, je třeba, aby všechny softwarové nástroje spolupracovaly a sdílely mezi sebou data.Existují dva způsoby, jak tento problém řešit: – Najmout si integrátora systémů, který se snaží to všechno propojit pomocí vazebních můstků přenášejících data mezi jednotlivými aplikacemi při udržení jejich konzistence. Nevýhodou tohoto řešení je mj. složitost takto vytvářeného informačního systému, která roste téměř se čtvercem množství dílčích softwarových nástrojů, což zákonitě vede i ke zvýšení chybovosti. Dalšími nevýhodami jsou nejednotné uživatelské rozhraní, složitost nastavování přístupových práv, vysoká cena, nutnost jednání a vytváření smluvních vztahů s mnoha dodavateli atd. – Nákupem komplexního informačního systému, který obsahuje uvedené softwarové nástroje, jež pracují s jedněmi společnými daty. Toto řešení odstraňuje většinu nevýhod předchozího řešení. Jeho handicapem je zatím většinou to, že jednotlivé softwarové nástroje v něm obsažené zpravidla nedosahují kvality specializovaných softwarových nástrojů pro danou oblast. Navíc ani ten nejlepší informační systém v současnosti neobsahuje úplně všechno, a proto je dobré vybrat takový produkt, který zároveň slouží jako integrační platforma umožňující jeho propojení s produkty třetích stran. Vladimír Bartoš (Minerva Česká republika):Částečné a nedotažené implementace podnikových systémů ERP jsou největší slabinou výrobních podniků. Systém ERP je jádrem kompletního podnikového informačního systému a kolem něj potom lze doplňovat a na něj navazovat specializované aplikace, jako například PLM, HRM, CRM a MES. MES se specializuje na komunikaci se stroji a pracovníky na detailní úrovni, zpravidla sbírá data o výrobě. Systém ERP musí vypočítat, co a kde je třeba dělat, a tyto cíle pak předat MES. Některé systémy ERP mají dokonce komponenty pro MES přímo v sobě obsažené. Pak jsou náklady na implementaci až o třetinu nižší než v případě implementace systému ERP a MES od různých dodavatelů a současně jsou jednoduše k dispozici data pro integrované analýzy. Martin Veselý (Tesco SW):Nejen v průmyslu lze narazit na částečně budovaná řešení, často složená z různorodých systémů. Sami pak narážíme na problematiku dodatečné integrace, a to jak v úrovni provozní, tak i datové. Systematicky budovaným systémem předejde zákazník problémům, s nimiž se jako integrátoři běžně setkáváme. Jelikož námi řešené integrační vazby monitorujeme, jejich výpadek často zjistíme dříve než zákazník. Při analýze výpadku často zjišťujeme, že třetí strana, dodavatel integrovaného systému, provedl upgrade v takovém rozsahu, že způsobil rozpad integrační vazby (často stačí „jen“ změnit i přihlašovací jméno a heslo). My jako integrátoři se pochopitelně o všem dozvídáme, ale už je pozdě. Dále často narážíme na systémy různorodé z pohledu platforem, které je technicky nemožné propojit napřímo. Potom je třeba přidat integrační prvek, tedy jakéhosi „tlumočníka“. Je nasnadě, že pro řešení složené z různorodých systémů, které je za běhu integrováno a upravováno, je náročnější zajistit odpovídající funkční bezpečnost, než když je řešení zapouzdřeno v jednom systému. Podnikové informační systémy byly mezi prvními implementovány právě v průmyslu a v současnosti tvoří nedílnou součást jejich správy a řízení. Jak se do budoucna změní pozice těchto systémů v rámci řešení správy a řízení podniku, manažerských informací, ekonomiky a dalších funkcí podnikové úrovně?Petra Fuchsíková (AutoCont CZ):Informační systémy jsou stále důležitější a jejich výstupy zasahují právě do zmíněné správy a řízení podniku. Data, která mohou vedoucí pracovníci výrobních podniků nyní díky informačním systémům získávat, je možné efektivně využít v plánování strategie a dalšího směřování podniků, s pevnými základy v získaných datech, o která se mohou při rozhodování opřít. Pozice informačních systémů se výrazně nezmění: nadále budou potřebnou, nedílnou součástí fungování podniků. Musí být a budou plně integrovány do procesů řízení podniku. Poskytují data a informace a také je přijímají a reagují na ně. To všechno budou v budoucnu plnit s větší pružností, než je tomu v současnosti. Systémy budou muset umět reagovat na změny požadavků v kratších časových intervalech, než jsou dny, týdny, měsíce. Jaroslav Janda (BM Servis):My nahlížíme na podnikovou informatiku jako na prostředí pro podporu přirozených firemních procesů. Z pohledu procesního řízení jsou podnikové procesy iniciovány zákazníkem, procházejí všemi oblastmi podniku od obchodu přes výrobu, sklad do expedice a generují další podpůrné procesy, například ekonomické, mzdové, marketingové atd. Toto se děje bez ohledu na systémy ERP, MES či technologické systémy ve výrobě. Zásadní je respektovat procesní podstatu podnikání – podnikové informační systémy, které řeší izolovaně jednotlivé funkce (výroba, sklad, mzdy) bez ohledu na počátek a konec (a tedy účel) procesu, zůstávají v roli pouhých evidenčních nástrojů bez možnosti naplnit již zmiňované cíle a konkurenčnívýhody. Zdeněk Jůzl (dataPartner):Změny, které očekávám, jsou v oblasti prezentace dat. Platformy informačních systémů jsou budovány nad robustními databázemi a jejich aplikační logika je na vysoké úrovni. Umí pracovat v cloudech či ve smartphonech. Vhodná a často na pohled velmi triviální prezentace stavu výroby (například v podobě barevného majáku) poskytuje svému uživateli srozumitelnou informaci. Konstrukce takovéto vizualizace může však sahat do několika systémů. Tomáš Hanáček (Dynamica):Změny podnikových systémů probíhají rychle a kontinuálně. Velmi se také rozšiřuje počet jejich uživatelů, informace jsou dostupné kdykoliv, kdekoliv a na jakémkoliv zařízení. Tak se uživatelem stává téměř každý zaměstnanec podniku a široký okruh dalších spolupracovníků – dodavatelů, odběratelů, kooperujících firem atd. Data do informačního systému vstupují průběžně z mnoha zdrojů, a informace tak mohou být přesnější a rychleji dostupné. Jana Řešátková (Hewlett Packard Enterprise):Pozice systémů se výrazně nezmění, změní se způsob jejich využití, zejména co se týče vzájemné integrace, sdílení a ukládání dat. K používaným komponentám kompletního informačního systému vstoupí nová generace ultravýkonných platforem, které nahradí tradiční relační databáze a budou tvořit epochální milník zejména ve vazbě na systémyBusiness Intelligence, predikci a obecně zhodnocení informací rozptýlených v různých úložištích a datových skladech. Jakub Hradil (HSI):Především se zefektivní veškeré procesy spojené s výrobou produktů, odpadne nepříjemný proces s prokazatelnou dosledovatelností procesů od nákupu materiálů až po výsledný výrobek, případně meziprodukt. Výrazně se zefektivní i spousta procesů spojených s údržbou výrobních strojů nebo výrobních prostor. Jiří Melzer (Melzer):Informační systémy budou mít v sobě zabudované nástroje pro pokročilou personalistiku, nástroje pro modelování procesů, řízení workflow, APS a BI. Jinými slovy, pozice informačních systémů se bude významně posilovat. Vladimír Bartoš (Minerva Česká republika):Podnikové systémy se rozrůstají ve svých funkcích a zlepšují se ve způsobech komunikace. Systémy ERP stále zlepšují svou podporu v prodeji, plánování a řízení výroby, nákupu a v ekonomice. Jsou schopné komunikovat mezi sebou a předávat si objednávky, dodací listy a faktury; jsou schopné komunikovat se stroji, úkolovat je a sbírat informace o jejich provozu a realizaci zadaných úkolů a jsou schopné komunikovat s ostatními specializovanými systémy ve firmě. Systémy ERP se stále zlepšují v komunikaci s lidmi. Používají jednodušší tabulkové výstupy s intuitivními odkazy drill-down na související informace, metriky a grafy. Směřují k podpoře specializovaných koncových zařízení, jako jsou tablety a chytré telefony, využívají hlasovou navigaci a hlasové ovládání. Pozice systémů ERP v hierarchii CIM – počítačového integrovaného řízení výroby – spočívá a bude i nadále spočívat v roli „dirigenta“. Systém ERP musí vždy určovat, co je třeba dělat, kdy a jakým způsobem. Možná, že detaily realizace v budoucnosti převezmou inteligentní stroje, ale hlavní plánování bude vždy doménou systémů ERP. Jaroslav Voráček (Unicorn Systems):Z pohledu funkcí podnikového systému nelze očekávat zásadní změny. Bude docházet ke změnám, které se budou primárně týkat technické platformy. Prostor pro inovace spatřujeme zejména v přesunu celé podnikové infrastruktury do cloudu a dále v řešeních, která doplní celkový podnikový systém o pokročilé nástroje pro manažerské rozhodování, bezpapírovou firmu a nástroje pro plánování výroby. Celkově bude velký důraz kladen na integraci všech komponent podnikového systému s cílem minimalizovat duplicitní činnosti a automatizovat běžné firemní procesy. Snahy o celkové řešení úlohy implementace informačních systémů a výpočetní techniky v průmyslu budou přinášet nové příležitosti i výzvy. Jakým směrem se podle Vás budou informační systémy v budoucnu ubírat?Jan Vápeník (Aimtec):Budoucnost informačních systémů a výpočetní techniky směřuje ke zvýšené integraci, to znamená propojování koncových zařízení, výrobků, strojů a aplikací ve smyslu myšlenek Industry 4.0 a principů Internet of Everything. Cílem je dát podnikům nástroj, který umožní vývoj a výrobu produktů na míru cílové skupině, jež může obsahovat jednoho jediného zákazníka. Sledujeme dva základní směry. Prvním z nich je využití mobilních zařízení nejen pro sběr dat, ale i pro práci s nimi. Druhým je vzrůstající význam softwaru jako služby. Jiří Flídr (ASV):Lze velmi snadno dokladovat stále rostoucí šíři záběru systémů ERP a stále se prohlubující detailnost s komplexností nástrojů těchto systémů pro všechny oblasti podniku, kde jsou tyto systémy používány. Společně s tímto vývojem se do práce se systémy ERP v rámci firmy zapojuje stále větší počet zaměstnanců. Každý z nich zde řeší množství úloh. Důsledkem je mimo jiné ohromný každodenní nárůst dat a informací, které se v systémech ERP ukládají. Zcela zásadní oblastí, která je již v současnosti „na stole“ a která v čase bude nabývat na významu, je oblast zpracování těchto dat tak, aby je uživatel mohl pro svoji práci efektivně využít. Toto zpracování by mělo představovat především nástroje pro upozorňování a varování před jakýmkoliv nestandardním nebo neočekávaným stavem, který by mohl narušit předpokládaný hladký průběh konkrétních procesů ve firmě. S tím souvisí potřeba vyspělých nástrojů pro analýzy historie ve všech oblastech systémů ERP. Příležitosti a výzvy vidím tedy především v této oblasti. Petra Fuchsíková (AutoCont CZ):Do budoucna rozhodně bude nabývat na důležitosti internet věcí, který s sebou přinese další datové vstupy a širší míru automatizace. Dále bude stále častěji využívána cloudová platforma, která je nyní na rapidním vzestupu. Je nutné klást důraz na integraci daného systému do okolních systémů nebo do cloudových systémů obecně. Veškerá data získaná z jednotlivých systémů je nutné správně vyhodnotit a zpracovat, aby z nich byl užitek, a ne plná úložiště informací, které jsou nám v daném okamžiku k ničemu. V současnosti jsou například informace ze systému CRM a informace ze snímače teploty stroje významově od sebe na hony vzdálené. Budoucnost informačních systémů a výpočetní techniky v průmyslu bude znamenat přibližování dnes zdánlivě nesourodých informací k sobě ve smyslu vzájemného ovlivňování. Jaroslav Janda (BM Servis):Výpočetní technika přináší spoustu novinek a mnoho z nich skutečně otevírá pro informační systémy úplně nové dimenze. Ve finále ale platí, že informační systém je tu proto, aby podpořil podnikové procesy. Mnoho novinek z oblasti výpočetní techniky však nemá ani ambici, ani možnost ovlivnit prostřednictvím informačního systému podnikové procesy nebo jsou jejich ambice a možnosti v tomto směru tak nepatrné, že je zbytečné o nich v souvislosti s podnikovými informačními systémy mluvit. Nahlédneme-li tedy na výpočetní techniku optikou podnikových procesů, pak budoucnost vidím předevšímv technice pro vzdálený přístup z různých zařízení a v metodách pro integraci různých informačních systémů. Zdeněk Jůzl (dataPartner):Automatizace, výrobní technologie a mobilita zařízení postupují velmi rychle kupředu. Byl bych rád, kdybychom očekávali směřování vývoje systémů k uvedenému serióznímu cíli. A to ve všech dotčených částech podnikových systémů, a v MES především. Gregory Bateson definoval informaci jako rozdíl, který se při pozdější události jako rozdíl projeví (the difference that makes difference). Bylo by tedy nanejvýš dobré, kdyby systémy poskytovaly svým uživatelům prostřednictvím vhodných nástrojů právě tyto „rozdíly“. Zahlcení daty, roztříštěnost a komplikovanost tomu nepomohou. Aktuálně můžeme z výroby dostat i desítky gigabajtů dat o výrobku, produkci či stavu technologických zařízení. Je-li v těchto datech „rozdíl“ potřebný pro dobré rozhodnutí, to je otázka, na kterou není jednoduché odpovědět. Tomáš Hanáček (Dynamica):Jestliže v minulosti byl podnikový informační systém v podstatě izolovaný a hlavním zdrojem dat byli uživatelé, pak v budoucnu budou komplexní systémy velmi silně propojené s okolní informační infrastrukturou a data budou získávána automaticky takřka bez zásahu lidské ruky. Velkou výzvou pro současnost i budoucnost je zajištění vysoké bezpečnosti dat při současném zachování otevřenosti informačních systémů. Jana Řešátková (Hewlett Packard Enterprise):Jednoznačný směr je pracovat v „reálném čase“. Samozřejmostí se stane operační analytika, resp. integrace prediktivní analýzy do obchodních operací, práce s lidskými zdroji, používaných aplikací a provozu a údržby výrobních zařízení. Půjde o změnu, kterou můžeme odvážně označit jako vznik digitálního ekosystému. Umožní podniku flexibilně reagovat na podněty zevnitř i zvenčí, lépe plánovat a optimalizovat. Pro spotřebitele to bude dobrá změna z modelu „produkt ve středu zájmu“ na model „zákazník ve středu zájmu“. Podnik, který tento trend podcení, podlehne konkurenci. Jakub Hradil (HSI):V současnosti se hojně diskutuje o plně automatizované výrobě a větším využitím IoT – internetu věcí. Tak doufejme, že se bude komplexní řešení informačních systémů v průmyslu ubírat jen tím dobrým směrem. Tomáš Píšek (ITeuro):Jednoduše řečeno – těsnější nebo úplnou integrací v současnosti samostatných aplikací. Každý informační systém pracuje jen v kontextu podnikových procesů a ty jsou vzájemně propojené. Z toho vyplývá nutnost propojení jednotlivých informačních systémů. Oddělení IT tedy budou hledat a používat platformy, které toto propojení umožňují, nejlépe bez nutnosti úprav softwaru a nezávisle na propojovaných systémech. Někdy technické propojení nestačí, nutná je plná integrace nezávislých systémů, respektive nahrazení některých neintegrovaných systémů jedním řešením. Jako příklad uvedu systém pokročilého plánování a rozvrhování APS – není-li základní systém ERP nastavený tak, aby vedl a nutil uživatele ke správnému chování a tím i k vytváření „správných dat“ použitelných v procesu plánování, pak se ze systému APS stává jen drahá nevyužívaná hračka. Dalším aspektem je uživatelské rozhraní a poskytování informací. Některé systémy z principu zůstanou oddělené (BI, ERP, PLM atd.), lze ale integrovat uživatelská rozhraní samostatných aplikací. Pro uživatele je přece jednodušší a efektivnější pracovat v jednom prostředí (okně), ve kterém má základní informace ze systému ERP, k tomu kontextově relevantní informace z BI a veškerou komunikaci s kolegy k danému tématu z interní podnikové komunikační sítě. Jiří Melzer (Melzer):Jednoznačným trendem je rozšiřování a zdokonalování komplexních informačních systémů pracujících nad jedněmi daty. Dalším trendem je jejich propojování s výrobními procesy. Vladimír Bartoš (Minerva Česká republika):Jednotlivé prvky ve výrobním podniku budou zvyšovat svou inteligenci a stávající systémy se ji budou pokoušet využít. Zboží ve skladu opatřené čipy již dnes na výzvu odpoví, co je zač. Obráběcí centra mají zásobu programů a nástrojů a mohou se rozhodovat, co a jak budou dělat například podle zásob materiálu, které mají k dispozici. Manipulátory a bezobslužné vozíky dovezou materiál a polotovary a posunou rozpracovanost tam, kde je potřeba. To vše povede k tomu, že systém ERP nebude muset detailně určovat pro každé pracoviště, co a kdy je třeba realizovat. Zadá pouze rámcové cíle a jednotlivá pracoviště se budou o pořadí práce rozhodovat sama. Martin Veselý (Tesco SW):Směr bude v souladu s vizí Industry 4.0, tedy s vizí pokroku v automatizaci a vzniku takzvaných kyberneticko-fyzických systémů. Snahou bude v průmyslu, ale i v domácnostech vytvořit inteligentní distribuovanou síť různorodých entit podél celého řetězce vytvářejícího hodnotu. Každá entita bude fungovat samostatně a v případě potřeby si vyžádá komunikaci s jiným prvkem. Vznikne tak Internet věcí (IoT) a služeb (IoS), v nichž se budou odrážet základní principy Industry 4.0, tedy interoperabilita, virtualizace, decentralizace, schopnost pracovat v reálném čase, orientace na služby, modulárnost a schopnost rekonfigurace. Sami jsme v této věci pokročili v případě energetického managementu, kde již nyní dokážeme odběratelům poskytnout platformu pro dálkové odpočty, dálkovou konfiguraci měřidel, sběr dat z těchto systémů a poskytnutí výstupu pro plánování, sledování a predikci souvisejících ekonomických aspektů. V systému pro řízení údržby je vize taková, že zařízení sama budou predikovat a ohlašovat svoje poruchy a v rámci prevence poruchy budou automaticky naplánovány jejich kontroly a revize, zkrátka opakované činnosti. Na rozvoji těchto systémů nadále pracujeme a mohu prozradit, že jde o další funkce, o kterých můžeme prohlásit, že spadají do rámce IoT a IoS. Pavel Bartoš (Unicorn Systems):Postupně se rozbíjejí monolity velkých, samostatně stojících systémů (propojených jen pravidelnou výměnou dávkových souborů) a systémy začínají výrazně více spolupracovat, a to on-line. Každý systém neslouží jen lidským uživatelům, ale poskytuje sadu funkcí pro ostatní systémy. Tím vzniká velký důraz na zajištění efektivní integrace, na API, registry služeb, řízení dostupnosti služeb a minimalizaci redundance při vývoji. Další oblastí je určitě sběr, analýza a využívání velkého množství dat ze zdrojů, jako jsou senzory výrobních zařízení a inteligentních produktů či vozidla připojená k internetu, ale také práce s daty o chování zákazníka. ZávěrVelké díky všem účastníkům této diskuse za jejich čas, který odpovědím věnovali. Je zřejmé, že téma zaujalo. Prezentované názory a myšlenky vypovídají o situaci na trhu informačních systémů u nás. Jsme si plně vědomi toho, že téma je značně obšírné, ale právě nutnost nahlížet na problematiku informačních systémů v průmyslu celkovým pohledem, a především s nadhledem může vést k uspokojivému řešení. Pak teprve můžeme hovořit o tom, že navrhované a realizované řešení je na úrovni doby a umožňuje optimalizaci podnikových procesů během jejich rozvoje i v budoucnosti. A spokojený musí být především zákazník. Diskusi vedl Radim Adam. Jan Vápeník, Business Development Manager, AIMTEC, a. s.Z mého pohledu i postupná implementace částečných řešení může vést k velkým změnám ve výrobě, protože management se může dívat na detailní data, která dříve neměl k dispozici. V rámci systematicky budovaného MES je důležité se nejdříve zaměřit na oblasti nejvíce ovlivňující výrobní proces. Ing. Jiří Flídr, manager obchodu, ASV Náchod, a. s.Zpracování dat a informací by mělo představovat především nástroje pro upozorňování a varování před jakýmkoliv nestandardním nebo neočekávaným stavem, který by mohl narušit předpokládaný hladký průběh konkrétních procesů ve firmě. S tím souvisí potřeba vyspělých nástrojů pro analýzy historie ve všech oblastech systémů ERP. Příležitosti a výzvy vidím tedy především v této oblasti. Ing. Petra Fuchsíková, Ph.D., Paed IGIP, vedoucí týmu ESA 140, AutoCont CZ, a. s.V současné době jsou například informace ze systému CRM a informace ze snímače teploty stroje od sebe významově na hony vzdálené. Budoucnost informačních systémů a výpočetní techniky v průmyslu bude znamenat přibližování dnes zdánlivě nesourodých informací k sobě ve smyslu jejich vzájemného ovlivňování. Ing. Jaroslav Janda, BM Servis, s. r. o.My nahlížíme na podnikovou informatiku jako na prostředí pro podporu přirozených firemních procesů. Mgr. Zdeněk Jůzl, obchodní ředitel, dataPartner, s. r. o.Gregory Bateson definoval informaci jako rozdíl, který se při pozdější události jako rozdíl projeví. Bylo by tedy nanejvýš dobré, kdyby systémy poskytovaly svým uživatelům prostřednictvím vhodných nástrojů právě tyto „rozdíly“. Tomáš Hanáček, obchodní ředitel, Dynamica, a. s.Základní cíl informačního systému je jeden – přispívat k tomu, aby podnik naplňoval smysl své existence a vydělával peníze prostřednictvím prodeje svých výrobků. Takto to definoval Eliyahu Goldratt a já s tím souhlasím. Vladimír Bartoš, ředitel podpory prodeje, Minerva Česká republika, a. s.Zrovna nyní pracujeme na analýze v jednom podniku, který nemá dobrý podnikový informační systém, respektive používá patnáct systémů různě vzájemně integrovaných. Tato firma má dvakrát více středních manažerů, než je běžné, a ti denně absolvují v průměru pět porad, což je vysoce neefektivní. Ing. Jana Řešátková, Account Business Executive, Hewlett Packard EnterprisePůjde o změnu, kterou můžeme odvážně označit jako vznik digitálního ekosystému. Pro spotřebitele to bude dobrá změna z modelu „produkt ve středu zájmu“ na model „zákazník ve středu zájmu“. Jakub Hradil, produktový manažer AMI, HSI, spol. s r. o.Každý průmyslový podnik má své specifické prostředí výroby a měl by MES budovat podle toho, nikoliv opačně. Ing. Tomáš Píšek, vedoucí marketingu a obchodu, ITeuro, a. s.Není-li základní systém ERP nastaven tak, aby vedl a nutil uživatele ke správnému chování a tím i k tvorbě „správných dat“ použitelných v procesu plánování, pak se ze systému APS stává jen drahá nevyužívaná hračka. Ing. Martin Veselý, hlavní architekt informačních systémů, TESCO SW a. s.Směr bude v souladu s vizí Industry 4.0, tedy s vizí pokroku v automatizaci a vzniku takzvaných kyberneticko-fyzických systémů. Snahou bude v průmyslu, ale i v domácnostech vytvořit inteligentní distribuovanou síť různorodých entit podél celého řetězce vytvářejícího hodnotu. Každá entita bude fungovat samostatně a v případě potřeby si vyžádá komunikaci s jiným prvkem. Ing. Jiří Melzer, jednatel, Melzer, spol. s r. o., a předseda představenstva DC Concept, a. s.Jednoznačným trendem je rozšiřování a zdokonalování komplexních informačních systémů pracujících s jedněmi daty. Jaroslav Voráček, Senior Consultant, Unicorn Systems, a. s.Celkově bude velký důraz kladen na integraci všech komponent podnikového systému s cílem minimalizovat duplicitní činnosti a automatizovat běžné firemní procesy. Pavel Bartoš, Account Manager, Unicorn Systems, a. s.Postupně se rozbíjejí monolity velkých, samostatně stojících systémů a systémy začínají výrazně více spolupracovat, a to on-line. Tím vzniká velký důraz na zajištění efektivní integrace, na API, registry služeb, řízení dostupnosti služeb a minimalizaci redundance při vývoji. Ing. Radim Adam, CSc., speciální projekty, Automa – časopis pro automatizační techniku, s. r. o.Co ovšem často chybí, je ucelený pohled na zdroje dat, toky informací a práva přístupu k informacím a jejich změnám. To, co se skrývá za pojmem datový model podniku.

Měření množství tepla

Měření množství tepla je základním předpokladem pro platby za odebrané teplo nebo pro hodnocení ekonomiky určité části provozu či pro optimální provoz a řízení zdroje tepla a horkovodu. Z dlouhodobého hlediska měření tepla poskytuje informace pro posouzení velikosti tepelných ztrát a technického stavu zařízení.   1. Principy měřičů přeneseného tepla   Teoretickým základem měřičů tepla, které je předávané teplonosnou látkou (voda, pára), je vztah pro výpočet tepelného výkonu   Pq= Qm(h1 – h2)          (1)   kde Pqje tepelný výkon (W), Qmhmotnostní průtok teplonosné látky (kg/s), h1, resp. h2 měrné entalpie teplonosné látky na vstupu, resp. na výstupu tepelné sítě (J/kg).   Tepelný výkon Pq je tedy vypočten ze součinu hmotnostního průtoku teplonosné látky Qm a rozdílu měrných entalpií teplonosné látky na vstupu a na výstupu tepelné sítě h1 a h2. Měrnou entalpii teplonosné látky h však není možné zjistit přímým měřením, ale pouze výpočtem ze vztahu   h = cp(t – tref)          (2)   kde cpje měrná tepelná kapacita teplonosné látky (J/(kg∙K)), t teplota teplonosné látky (°C), tref referenční teplota (obvykle 0 °C) [1].   Stejný princip, který je využíván k měření předaného tepla, lze využít i k měření chladu předávaného prostřednictvím vhodného média.   1.1 Měření tepla přenášeného kapalným médiem Jestliže je hmotnostní průtok Qm nahrazen průtokem objemovým QV (m3/s) a podle vztahu (2) je dosazen do vztahu (1), získá se   Pq= QV(ρ1 cp1 t1 – ρ2 cp2 t2)          (3)   kde ρ a cpjsou hustoty (kg/m3) a měrné tepelné kapacity (J/(kg∙K)) teplonosné látky na vstupu (index 1) a výstupu (index 2) tepelné sítě. Hustota a měrná tepelná kapacita obecně závisejí na teplotě.   Je-li teplonosným médiem voda, v důsledku opačných průběhů hustoty a měrné tepelné kapacity v závislosti na teplotě (obr. 1) lze v určitém rozmezí provozních teplot považovat hodnotu součinu hustoty a měrné tepelné kapacity za velmi málo závislou na teplotě a tento součin je pak možné nahradit tzv. tepelným součinitelem k (J/(m3∙K)). V praxi jsou hodnoty tepelného součinitele uloženy v paměti vyhodnocovací jednotky a není nutné je nastavovat.   S využitím tepelného součinitele se pak získá základní vztah pro tepelný výkon předávaný vodou jako teplonosným médiem   Pq= QVk (t1 – t2)           (4)   Z tohoto teoretického vztahu plyne, že pro vyhodnocení tepelného výkonu Pqje třeba měřit objemový průtok QVa teplotní rozdíl (t1 – t2).   Celkové odebrané teplo Qq(J nebo W·s) se získá integrací tepelného výkonu Pqza časový interval od τ1 do τ2.   rovnice 5          (5)   Zjednodušený výpočet podle vztahu (4) lze využít jen při měření v teplovodních sítích. V horkovodních sítích by zjednodušení znamenalo zanesení poměrně velkých chyb, protože jak hustota vody, tak její měrná tepelná kapacita se s teplotou značně mění. V těchto případech je nutné při výpočtu závislosti na teplotě postupovat v souladu se vztahem (3).   Schéma na obr. 2 ukazuje obecné zapojení zařízení pro měření tepelného výkonu a spotřebovaného tepla předávaného kapalným teplosměnným médiem (nejčastěji vodou).   Základní součásti, které tvoří zařízení pro měření tepla přenášeného vodou, jsou: snímač průtoku FI 03, párované teploměry TI 01 a TI 02 a vyhodnocovací jednotka, která vypočítává tepelný výkon a předané teplo podle vztahů (4) a (5).   Jako snímače teploty se nejčastěji používají párované odporové teploměry Pt100 nebo Pt500 ve čtyřvodičovém zapojení. Průtok se měří ve větvi s ochlazenou vodou a k měření se u kompaktních měřičů využívají průtokoměry lopatkové nebo turbínové, ultrazvukové a indukční (za předpokladu dostatečné elektrické vodivosti vody), u výkonnějších průmyslových měřičů tepla se používají průtokoměry se škrticími orgány (se clonou), ultrazvukové a vírové.   Mikroprocesorem řízená vyhodnocovací jednotka (kalorimetrické počítadlo) vyhodnocuje množství tepla při zohlednění hustoty a měrné tepelné kapacity teplosměnného média, popř. pomocí tepelného součinitele k. Vyhodnocovací jednotka je vybavena displejem, na kterém se zobrazují aktuální hodnoty tepelného výkonu, množství předaného tepla, dále je možné zobrazit momentální průtok média, teploty na vstupu a výstupu, maximální hodnoty apod.   Na obr. 3 je schéma zapojení měřiče tepla a příklad kompaktního elektronického měřiče tepla s lopatkovým průtokoměrem PolluCom E [2].   Průtokoměry pro průmyslové měření tepla musí splňovat mnoho požadavků: musí mít malou nejistotu měření, dlouhodobou stabilitu a opakovatelnost měření i při náročných provozních podmínkách. Takovým požadavkům vyhovují např. ultrazvukové průtokoměry. Na obr. 4 je ultrazvukový průtokoměr Krohne UFM 3030 s velmi dobrými metrologickými parametry zapojený do měřicí tratě při měření tepla [3].   Na obr. 5a je příklad vyhodnocovací jednotky měřidla tepla EngyCal RH33 [4], kterou lze použít k měření tepla přenášeného kapalnými médii, jako je voda, směsi vody s glykolem, tepelné oleje apod. Velmi přesně počítá entalpii, tepelný výkon, hustotu a objemový průtok. Jednotka je vybavena univerzálními vstupy, které umožňují připojit různé průmyslové snímače. Pro průtokoměry se využívá proudový signál 4 až 20 mA, popř. pulzní, pro snímače tlaku a teploty 4 až 20 mA, popř. vstupy pro odporové teploměry Pt100, Pt500 nebo Pt1000. Na obr. 5b je vyhodnocovací jednotka měřiče tepla a chladu INMAT 57D s mnoha možnostmi použití [5].   V zahraniční literatuře je možné se setkat s označením BTU-flowmeter; je to přístroj k měření energetického obsahu v tekoucí kapalině udávaného v BTU (British thermal unit).   1. 2 Měření tepla přenášeného vodní párou Pro tepelný výkon předávaný přehřátou a následně kondenzující párou Pqplatí   Pq= Qmcpáry (tp – tk) + QmΔvýpH + Qmcvody (tk – tkv)          (6)   kde Qmje hmotnostní průtok páry nebo vody, cpáry, cvody měrné tepelné kapacity páry a vody (obecně závisejí na teplotě), ΔvýpH měrná výparná entalpie (měrné skupenské teplo kondenzační), tp teplota přehřáté páry v přiváděcím potrubí tepelné sítě, tk teplota kondenzace (≈100 °C), tkv teplota kondenzátu ve vratném potrubí tepelné sítě.   Jednotlivé členy v rovnici (6) představují tepelné výkony předávané: a) ochlazením přehřáté páry z teploty tp na teplotu kondenzace tk ≈ 100 °C, b) kondenzací páry při teplotě tk, c) ochlazením vody na teplotu odcházejícího kondenzátu tkv.   Parametry, které se měří, jsou vyznačeny ve schématu na obr. 6. Jsou to teplota tp a tlak pp přehřáté páry, teplota tkv kondenzátu a průtok Q teplonosného média. Je možné měřit buď průtok páry (přímá metoda) [6], nebo průtok kondenzátu (nepřímá metoda) [7]. Měří-li se objemové průtoky, jsou jejich hodnoty ve výpočetní jednotce přepočteny na hmotnostní průtoky.   Při poklesu hodnot parametrů páry pod mez sytosti (mokrá pára) se pro výpočet množství tepla používá tzv. náhradní metoda, při které se výpočet doplňuje korekčním součinitelem dohodnutým mezi dodavatelem a odběratelem tepla [6], [7].   K měření teploty se obvykle používají párované odporové teploměry ve čtyřvodičovém zapojení. Průtok bývá měřen měřidly se škrticími orgány, ultrazvukovými a vírovými průtokoměry.   Výpočetní jednotka obsahuje matematický člen pro výpočet tepelného výkonu, množství přeneseného tepla na základě měřených parametrů a pro provádění potřebných korekcí měrných tepelných kapacit a hustoty v závislosti na provozní teplotě a tlaku. Mikroprocesorem řízená výpočetní jednotka poskytuje na displeji údaje o tepelném výkonu, množství tepla, průtoku a proteklém množství teplonosného média, teplotách, tlaku i o příslušných součinitelích a konstantách.   Na obr. 7 až obr. 9 jsou ukázky přístrojové techniky využívané k měření množství tepla předávaného v parních tepelných sítích.   Na obr. 7 je ultrazvukový měřič kondenzátu Ultraheat UH50 s vyhodnocovací jednotkou pro měření množství tepla. Na obr. 8 je vírový průtokoměr s integrovanou tlakovou a teplotní kompenzací Optiswirl 4070 C [9]. K měření tedy nejsou zapotřebí další snímače pro měření tlaku a teploty páry; jako výstup je k dispozici i údaj o hmotnostním průtoku. Na obr. 9 je ukázáno clonové měřidlo průtoku s integrovaným snímačem teploty Rosemount 3051SFC [10]. Přístroje pro měření tepla v páře a přístroje pro měření tepla a chladu rovněž vyrábí a dodává firma ELIS Plzeň [6], [7].   2. Použití měřičů tepla Měřiče tepla pro kapalná teplonosná média je možné využít k měření tepla nebo chladu. Nacházejí uplatnění v komunálních teplárenských sítích, při vytápění a chlazení průmyslových objektů a využívají se zejména jako fakturační měřidla. Měřiče tepla přenášeného párou lze využít při používání páry k čištění a sterilizaci v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Investice do měření tepla se vyplatí, protože umožní efektivněji využívat teplonosná média, a tím snižovat provozní náklady.   Některé přístroje jsou vybaveny záznamníkem dat (datalogger), který umožňuje ukládat naměřené hodnoty do paměti v požadovaném formátu včetně časového údaje, důležitého např. při fakturaci. Používá-li se měřidlo pro fakturaci, musí to být stanovené pracovní měřidlo ve smyslu § 3 zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. Tato měřidla podléhají povinnému úřednímu ověření.   Měřidla tepla bývají vybavena komunikačním rozhraním (Ethernet, Modbus nebo M-Bus) a díky tomu lze měřidlo integrovat do řídicího a informačního systému závodu nebo teplárenské sítě.   Text článku vychází z kapitoly 10 Měření množství tepla v knize Měření a řízení v potravinářských a biotechnologických výrobách (editoři Kadlec K., Kmínek M., Kadlec P.), Ostrava, Key Publishing, 2015.   Literatura: [1] KADLEC, K.: Měření množství tepla. In: Měření a řízení v potravinářských a biotechnologických výrobách (editoři Kadlec K., Kmínek M., Kadlec P.). Ostrava, Key Publishing, 2015. [2] JSP: Kompaktní měřič tepla PolluCom E [on-line]. [cit. 31. 1. 2016]. Dostupné z: www.jsp.cz/cz/sortiment/seznam_dle_kategorii/merice_prutoku_a_tepla/kompaktni-meric-tepla-pollucom-e.html [3] KOMP, P.: Měření průtoku horké vody v průmyslu v soupravách pro měření množství tepla. Automa, 2010, č. 11, s. 46–47. [4] ENDRESS+HAUSER: Měřič tepla EngyCal RH33 [on-line]. [cit. 31. 1. 2016]. Dostupné z: www.cz.endress.com/cs/Polni-instrumentace-sita-na-miru/System-Components-Recorder-Data-Manager/M%C4%9B%C5%99i%C4%8D-tepla-RH33?highlight=engycal [5] ZPA Nová Paka: Měřič tepla a chladu, vyhodnocovací jednotka průtoku plynu INMAT 57D [on-line]. [cit. 31. 1. 2016]. Dostupné z: www.zpanp.cz/meric-tepla-a-chladu-vyhodnocovaci-jednotka-prutoku-plynu-inmat-57d-280.html [6] ELIS Plzeň: Měření tepla v páře přímou a náhradní metodou STEAMTHERM ST 4000 [on-line]. [cit. 31. 1. 2016]. Dostupné z: www.elis.cz/cs/produkty/merice-tepla-v-pare/system-mereni-tepla-v-pare-steamtherm-st4000.html [7] ELIS Plzeň: Měření tepla v páře nepřímou a náhradní metodou STEAMTHERM ST 5000 [on-line]. [cit. 31. 1. 2016]. Dostupné z: www.elis.cz/cs/produkty/merice-tepla-v-pare/system-mereni-tepla-v-pare-steamtherm-st5000.html [8] JSP: Ultrazvukový měřič tepla a kondenzátu Ultraheat UH50 [on-line]. [cit. 1. 2 . 2 016]. Dostupné z: www.jsp.cz/cz/sortiment/seznam_dle_kategorii/merice_prutoku_a_tepla/ultrazvukovy-meric-kondenzatu-ultraheat-uh50.html [9] KROHNE: Vírový průtokoměr OPTISWIRL 4070 [on-line]. [cit. 1. 2. 2016]. Dostupné z: http://cz.krohne.com/cs/vyrobky/mereni-prutoku/virove-prutokomery/optiswirl-4070/ [10] EMERSON: Rosemount Compact Orifice Flowmeters [on-line]. [cit. 1. 2. 2016]. Dostupné z: http://www2.emersonprocess.com/en-us/brands/rosemount/flow/dp-flow-products/compact-orifice-flowmeters/pages/index.aspx   doc. Ing. Karel Kadlec, CSc., ústav fyziky a měřicí techniky VŠCHT Praha (karel.kadlec@vscht.cz)   Obr. 1. Závislost hustoty a měrné tepelné kapacity vody na teplotě Obr. 2. Základní uspořádání zařízení k měření tepla předávaného vodou Obr. 3. Elektronický měřič tepla: a) obecné schéma, b) kompaktní měřič tepla PolluCom E [2] Obr. 4. Ultrazvukový průtokoměr Krohne UFM 330 v potrubí při měření tepla [3] Obr. 5. Vyhodnocovací jednotky měřidel tepla: a) jednotka EngyCal RH33 [4], b) jednotka INMAT 57D [5] Obr. 6. Základní uspořádání zařízení k měření tepla předávaného párou Obr. 7. Ultrazvukový měřič kondenzátu Ultraheat UH50 [8] Obr. 8. Vírový průtokoměr s integrovanou tlakovou a teplotní kompenzací Optiswirl 4070 C [9] Obr. 9. Průřezový kompaktní průtokoměr s integrovaným snímačem teploty Rosemount 3051SFC [10]

Historické vize, vývoj realizační praxe a současné perspektivy automatizace a informatiky

Článek se zabývá vybranými tématy průmyslové automatizace a informatiky, u nichž podle názoru autorů vznikl zjevný rozpor mezi vizemi jejich dalšího vývoje, tak jak byly před lety prezentovány, a současnou realizační praxí. Svoji pozornost autoři soustřeďují zejména na téma vlivu virtualizace na pojetí řídicích struktur, na koexistenci průmyslových a informačních sítí a na redukci systémů MIS/MES do systémů řešících pouze vybrané úlohy s velkou mírou návratnosti vložených prostředků.   This article is dealing with some topics from both industrial automation and informatics where according to the authors´ meaning remarkable discrepancy between visions presented in early nineties and the today practice occurred. As main themes, the virtualisation and its influence on the control architecture concepts, coexistence of industrial and information networks and arrangements of the MIS/MES extent reduction which would cover only specific tasks with high ROI value, are being discussed.   1. Úvod Současná běžná praxe využívání automatizační techniky vychází do značné míry z bouřlivého rozvoje tohoto oboru během 90. let minulého století. V té době doznaly značných změn veškeré prostředky průmyslové automatizace od čidel přes programovatelné automaty až po vizualizační a databázové stanice. Tato doba s sebou také přinášela určité vize toho, jakým směrem se budou jednotlivé komponenty automatizační techniky vyvíjet v budoucnosti a tím tedy i jaké budou v naší současné době. Následující text, který je upravenou a doplněnou verzí přednášky přednesené na konferenci ARaP 2015, není ani optimistickou vizí toho, jaká bude technika v roce 2050, ani kritikou myšlenek uplynulého období, ale spíše výčtem toho, jak neúprosná matematika rentability realizace projektů a tlak na ekonomické ukazatele zásadně ovlivňují výsledná technická řešení automatizačních systémů.   Celé téma je rozděleno do následujících logických celků: problematika PLC, průmyslové komunikační sítě, systémy HMI/SCADA a distribuované versus centralizované řídicí struktury a obor průmyslové informatiky.   2. Historické vize a vývoj realizační praxe   2.1 PLC   2.1.1 PLC – nejrozšířenější automatizační zařízení Řešení automatizační úlohy použitím standardního prostředku kategorie programovatelného automatu (Programmable Logic Controller – PLC) jakožto nejuniverzálnějšího automatizačního zařízení pro běžnou praxi historicky představovalo a dodnes představuje nejčastější variantu.   Jak se však změnily řídicí struktura, technika a programátorský přístup v oboru PLC od 90. let minulého století a byla tato změna přínosná?   2.1.2 Historické vize Z hlediska struktury bylo velmi diskutováno téma distribuovaných řídicích systémů a jejich uplatnění v automatizaci s využitím PLC při rozdělení řídicích algoritmů do jednotlivých řídicích stanic. Byly vytvořeny teoretické modely distribuovaných automatizačních systémů a týmy na univerzitách se předháněly v metodikách návrhu distribuce řídicích algoritmů mezi jednotlivé komponenty řídicích systémů s ohledem na rychlosti zpracování programu, rychlosti přenosu dat po sběrnici atd.   Z pohledu programování se klasická PLC z 90. let svým programovacím jazykem velmi blížila strojovému kódu. Zavést bylo možné veškeré potřebné algoritmy, ale za cenu velmi detailní znalosti jazyka a detailního „inženýrského přístupu“. Trendem byly snahy o vytvoření nadstaveb těchto strojových jazyků, které by zefektivnily tvorbu kódu, a především by ji zpřístupnily i méně kvalifikovaným odborníkům.   2.1.3 Vývoj realizační praxe Vlastní vývoj realizační praxe však překvapivě nekopíroval teoretické závěry o rozdělení řízení do jednotlivých distribuovaných jednotek.   Díky možnostem připojení vzdálených jednotek vstupů a výstupů při použití spolehlivých a rychlých průmyslových komunikačních sběrnic se ukázalo, že není-li rozdělení z důvodů výpočetních algoritmů nezbytně nutné a jestliže je doba odezvy přes vzdálené jednotky vstupů a výstupů dostatečně krátká, distribuce úloh do jednotlivých samostatných stanic PLC však představuje pouze komplikace. Je nutné uchovávat více souborů pro PLC, je nutné se starat o konfiguraci komunikačních procesorů, správa na dálku vyžaduje větší počet připojení. Ač se to zdá paradoxní, ukazuje se, že čím méně je stanic PLC, tím jednodušší je provoz i údržba. Požadavky na zefektivnění tvorby aplikačního softwaru vedly k tomu, že se většina výrobců automatizační techniky začala orientovat na metody strukturovaného programování, objektových metod a grafického programování (obr. 1). Tyto metody byly ve větší nebo menší míře zavedeny do programovacích prostředí systémů PLC, popř. včetně integrace s prostředím pro vývoj programů pro operátorské panely. Na první pohled se tedy zdá, že efektivita tvorby kódu by měla, v důsledku uvedených zdokonalení, zásadně vzrůst a že by přechod od forem strojového programování k formám vyšších jazyků měl vést k zefektivnění, tj. ke zkrácení doby vývojových prací na straně dodavatelů a možné redukci lokálního personálu obsluhujícího takovouto automatizační techniku na straně uživatelů.   Ukázalo se však, že z pohledu praxe má takovýto přístup ke zvyšování efektivity jisté zásadní nedostatky. Prvním z nich jsou nepřiměřeně vysoké požadavky programovacích prostředí této nové generace na vlastnosti hardwaru. Požadavky na počítače (hlavně přenosné), které by umožňovaly slušný běh takovýchto softwarových nástrojů, nutí firmy do nových investic, přičemž mnohdy jde o částky tak velké, že si je nemohou dovolit vynaložit ani elektrotechnické útvary renomovaných výrobních podniků.   Dalším nepřehlédnutelným faktorem je značná abstrakce při tvorbě aplikačního kódu. Ta vyžaduje oddělení tvorby kódu od vlastního „elektrikářského světa“ a také přechod od interpretačního režimu k režimu kompilačnímu. Tato na první pohled snad „nepodstatná“ skutečnost ale představuje pro mnoho techniků, zvyklých již z 90. let pracovat s klasickými PLC, značnou znalostní komplikaci a nutnost absolvovat nové nákladné kurzy a školení. Tam, kde bylo zvykem pracovat s fyzickými adresami a označeními reálných vstupů a výstupů, najednou přistupují obecná pojmenování a potřeba „obrázky přeložit a nahrát“ namísto dosavadního přímého spojení s PLC a provedení úprav v kontaktním schématu. Absolventům vysokoškolského studia se mohou tyto problémy zdát triviální, ale je třeba si uvědomit, že značná část pracovníků v útvarech elektroúdržby jsou absolventi učebních oborů nebo ti, co se rekrutovali z jiných, a to i netechnických oborů.   2.2 Průmyslové komunikační sítě   2.2.1 Historické vize Průmyslové komunikační sítě, neopomenutelná součást struktury moderních automatizačních systémů, prožily svůj teoretický boom v průběhu 80. až 90. let minulého století.   Za asi rozhodující moment je třeba vzít snahy o definování univerzální objektové metody, na jejímž základě by spolu měly komunikovat průmyslová automatizační zařízení (PLC, NC), řídicí počítače (HMI/SCADA) a počítačové databáze.   Aktivita s názvem Manufacturing Automation Protocol (MAP) definovala systém komunikačních objektů a zpráv pro obecný přenos dat mezi zařízeními. Snahy o „vědecké pojetí“ sítí pro komunikaci v průmyslu a o globální dohodu mezi výrobci nebyly ale příliš úspěšné. V průběhu doby si tak určitá uskupení výrobců vytvořila svoje standardy. Typickým představitelem byl protokol společnosti Siemens s názvem TF (Technological Functions) jako varianta MAP, vytvořená na základě sítě Ethernet, avšak s transportním protokolem ISO 8073, nebo zjednodušená varianta tohoto objektového přístupu s názvem FMS (Fieldbus Message Specification), zavedená nad sítí Profibus (často Profibus-FMS).   2.2.2 Vývoj realizační praxe Realita praxe však byla poněkud jiná. Komponenty sítí Ethernet byly velmi drahé a jejich použití v průmyslových podmínkách provázely mnohé problémy. Přenosová vrstva sítě Profibus byla velmi pomalá a při použití v praxi neumožňovala zavést relativně složitou strukturu objektů protokolu FMS. Rovněž zde byla i odrazující složitost konfiguračních prostředí pro tento typ sítí, která byla z důvodu zachování potřebné obecnosti parametrů tak velká, že nakonfigurování přenosu 10 bajtů mezi PLC řad Simatic S5 a Allen-Bradley SLC 500 znamenalo dva až tři dny práce dvou kvalifikovaných inženýrů, a to ještě bez záruky funkčního výsledku, a k tomu navíc náklady na komunikační karty.   Při podrobnější analýze potřeb se nakonec ukázalo, že požadavek zavést do praxe objektové metody přenosu není natolik důležitý a že většinou výrobci na úrovní PLC a HMI/SCADA, aby zachovali možnost rychlého a spolehlivého konfigurování, preferují používání vlastních proprietárních předkonfigurovaných protokolů pro přenos dat. Dále se prokázalo, že hlavní potřebou není komunikace mezi systémy PLC a HMI, ale především zajištění přenosů dat mezi PLC a vzdálenými periferiemi, popř. dalšími zařízeními. Opravdového rozmachu tedy nakonec doznaly sítě spojené s přenosem vstupních a výstupních údajů, popř. zajišťující komunikaci s jednoduchými inteligentními zařízeními (měniče frekvence, měřicí zařízení, ventilové terminály apod.), nebo v poslední době sítě zajišťující bezpečný přenos dat mezi komponentami určenými ke zvýšení bezpečnosti provozu zařízení.   Potřebu společného obecného protokolu pro spojení mezi řídicími systémy různých výrobců nakonec paradoxně uspokojil protokol TCP/IP, který byl primárně určen pro obor IT. Nárůst přenosové rychlosti a hlavně zlevnění veškerých komponent sítě Ethernet přinesly zásadní změnu do hardwarové skladby současných automatizačních prostředků. Po síti Ethernet s použitím různých modifikací protokolu TCP/IP v současnosti komunikují stovky zařízení od PLC přes systémy HMI/SCADA až po poměrně jednoduché komponenty (obr. 2). Úloha propojit zařízení od různých výrobců, jejíž řešení bylo předmětem hledání v 90. letech, se v současnosti řeší využitím nikoliv speciálního automatizačního protokolu, ale naopak použitím nejobecnějšího protokolu TCP, zavedeného nyní již asi ve všech významnějších automatizačních zařízeních.   2.3 HMI/SCADA a distribuované versus centralizované řídicí struktury   2.3.1 Nástup stanic PC Obdobně jako oblast komunikačních sítí doznala postupného vývoje i oblast operátorských rozhraní a dispečerských systémů souhrnně označovaná HMI/SCADA (Human Machine Interface/Supervisory Control and Data Acquisition), spjatá zejména s oborem řízení spojitých technologických procesů. Typickou konfigurací automatizačního systému je zde skupina PLC, která je z důvodů technologických nebo z důvodu zajištění větší bezpečnosti vizuálně sledována a ovládána současně z několika počítačových pracovišť. Centrální sálové počítače nebyly pro účely automatizace v širší míře nikdy zavedeny především z důvodu jejich ceny a problémů se zajištěním provozuschopnosti, a tak hlavní rozmach systémů HMI/SCADA nastal až s příchodem stanic kategorie PC, které také otevřely cestu k budování moderních řídicích systémů kategorie DCS (Distributed Control System).   2.3.2 Historické vize V 90. letech 20. století a na přelomu tisíciletí se standardně instalovaly stanice PC, na nichž bylo možné paralelně vizuálně sledovat jednotlivá PLC a jimi řízené procesy. Později, s příchodem dostupnějších serverových operačních systémů, začaly být instalovány konfigurace obsahující servery HMI/SCADA založené na serverových operačních systémech a klientské stanice s klientskými operačními systémy. Tato koncepce ve variantách neredundantního nebo redundantního provedení více méně vyhovovala i většině teoretických diskusí na téma optimálního řešení operátorské úrovně automatizačního systému. Problémy se však začaly objevovat v okamžiku „zastarání“ techniky (hardwaru, softwaru).   2.3.3 Vývoj realizační praxe Praxe v oblasti HMI/SCADA byla motivována především snahou instalovat a provozovat řídicí systémy s minimálními náklady. Cyklus obnovy stanic PLC je přitom podstatně delší než cyklus příchodu nových a novějších verzí operačních systémů PC a k nim upgradovaných verzí systémů HMI/SCADA (DCS). Častou situací je ponechání stanic PC v používání tak dlouho, že již nelze zakoupit hardware, na který by bylo možné instalovat stávající operační systém a aplikační programy, popř. již není možné použít stávající komunikační procesory či ovladače komunikačních sítí. Jediným standardním řešením pak je nakoupit nový hardware a nové operační systémy, povýšit licence systémů HMI/SCADA a často i zásadně upravit aplikační software, což, většinou k velkému překvapení managementu firem, vyžaduje, ať už z důvodů technických nebo z důvodu zajištění větší bezpečnosti, opravdu nemalé finanční prostředky.   Naprosto nový „vítr“ přinesla do této oblasti možnost virtualizace počítačů. Obecně to znamená, že nad vrstvou hardwaru (fyzická vrstva) je spuštěn další aplikační program, který emuluje běh jiného počítače s vlastním operačním systémem. Při použití koncepce virtualizace lze tedy na nový hardware instalovat starší verze operačních systémů. Jediný vážnější problém provázející přechod na tuto koncepci zpravidla spočívá v tom, že dále není možné používat starší verze rozšiřujících počítačových karet použitých pro specifické protokoly nebo jiné přenosové protokoly než typu TCP/IP. Uvedené problémy lze nyní popř.  překonat modifikováním stanic PLC. Koncepce virtualizace však do oblasti struktury velínů a sestav operátorských stanic přinesla ještě další nový aspekt. Na jednom fyzickém stroji totiž lze spustit současně několik paralelně běžících „počítačů“, a to jak serverů, tak i klientů. Znamená to, že v případě vizualizačního systému HMI/SCADA (DCS) je na takovéto platformě možné současně spustit všechny servery a operátorské stanice zahrnuté v daném automatizačním systému a na tyto operátorské stanice nahlížet jako na vzdálenou plochu daného počítače (obr. 3).   Přestože koncepce virtualizace je vlastně odklonem od distribuované řídicí struktury, propagované v nabídce většiny renomovaných firem, přináší toto uspořádání do realizačního světa značná pozitiva. Jako operátorské stanice lze používat levné terminály v ceně několika tisíc korun, které jsou téměř bezcenné a není na nich možné provozovat žádné jiné činnosti. Každou takovou stanici je možné přepínat mezi jednotlivými virtuálními počítači a lze snadno použít operátorská rozhraní různých typů a velikosti od panelů přes počítače až po velkoplošná zobrazení. Ačkoliv tedy v 90. letech byla koncepce centrálních počítačů považována za přežitou a nepoužitelnou, současný trend směrem k virtualizaci více méně ukazuje spíše opak.   2.4 Průmyslová informatika   2.4.1 Zrod pojmu MES S nástupem nového tisíciletí se při zadávání automatizačních úloh začaly čím dál častěji objevovat požadavky na různé varianty zpracování výrobních výsledků, včetně jejich zobrazení v grafech, či tisk reportů o výrobě. Současně se s nástupem velkých informačních systémů pro zpracování ekonomických, kvalitativních a laboratorních agend objevily i další požadavky na poskytování údajů o výrobě a o pohybu materiálů, na spouštění výroby podle nastaveného plánu atd. Tyto požadavky se nakonec v obecném pojetí skryly pod „všemocný“ pojem Manufacturing Execution System (MES, popř. česky informační systémy pro výrobu), k němuž byla vytvořena obecná teorie, která se stala předmětem mnoha publikací a konferencí.   2.4.2 Historické vize Průmyslové podniky začaly pod vlivem úvah o systémech MES poptávat různé produkty, které by v určité míře splňovaly tyto nové požadavky. Objevovaly se poptávky, které v rozsahu od několika stran až po rozsáhlé studie požadovaly zhmotnění vizí v oboru systémů MES, od čtení a archivace provozních údajů dat až po úplné zavedení modelu podle standardu ISA 95 s řízením výroby, pohybů materiálu, personálu atd. Na straně realizátorů se očekávalo, že vzhledem k jejich značným zkušenostem s řešením automatizačních projektů bude MES představovat něco jednoduchého, co se připojí k řídicím systémům a zobrazí požadované údaje, tedy řešení, které „jenom“ zobrazuje a na rozdíl od činnosti řízení nemůže „moc rozbít“.   2.4.3 Vývoj realizační praxe Realita se však ukázala být úplně jiná. Téměř každý takovýto projekt končil v „červených“ číslech, přičemž požadované funkceschopnosti nebylo v rámci stanovených rozpočtů, až na výjimky, v celé její úplnosti dosaženo. Důvodů bylo a stále je několik.   Zásadním úskalím je jakási „nejasnost toho, jak by systém MES měl vypadat a fungovat“. Na rozdíl od automatizačních projektů, kde je vcelku zřejmé, jak má ve výsledku daná technika pracovat, u systémů kategorie MES tomu tak není. Požadavky, které jsou v souvislosti s úlohami systému MES formulovány, jsou většinou velmi obecné. Například pod požadavkem „report o výrobě s tabulkou a grafem“ si lze představit mnoho různých variant provedení. A vzhledem k tomu, že „co Čech, to programátor“, ani sepsání odsouhlasené specifikace při zahájení projektu často tuto situaci neřeší, protože v kritické situaci se objednatelé většinou uchýlí k oblíbenému sloganu „vy jste odborná firma, tak by vám mělo být jasné, jak úlohu vyřešit k naší plné spokojenosti“.   Dalším důvodem jsou obtíže provázející integraci systému MES do prostředí již existujícího v podniku budoucího uživatele. Protože v praxi se již téměř nevyskytují stavby „na zelené louce“, je většinu systémů kategorie MES nutné integrovat do dosavadní struktury automatizačních prostředků.   Obvykle je tak nutné modifikovat původní řídicí systémy jak po stránce hardwaru, tak i softwaru. Tyto systémy jsou však mnohdy ještě v záruční lhůtě, podléhají autorské ochraně nebo naopak k nim neexistuje tzv. as-built dokumentace. Tuto skutečnost v počátcích projektu většinou jeho zhotovitel opomene. Často totiž jde o firmu informatického zaměření, které není prostředí řídicích systémů dostatečně důkladně známé a úlohu spojení s řídicím systémem řeší pouhou šipkou se sdělením „to the control level“, aby zodpovědnost byla přenesena jinam. Následně si strana objednatele neuvědomí rozsah úlohy, a tudíž ani náklady s ní spojené. V případě pouhého čtení údajů je úloha jednodušší, vyskytnou-li se však požadavky i na případné řídicí zásahy ze systému MES do technologického zařízení, nabývá úloha vzhledem k nutnosti řešit priority ovládání nečekaných rozměrů. Ze zkušeností realizační praxe je známo, že náročnost takové integrace je značná a vyžaduje jak odborníky na problematiku systému MES, tak zejména odborníky na jeden každý řídicí systém použitý v daném integrovaném výrobním provozu se schopností pochopit danou úlohu MES a provést správné úpravy aplikačního softwaru – při zachování původní funkceschopnosti, a to vše většinou za provozu technologického zařízení nebo během minimálních provozních odstávek.   Zdrojem potíží rovněž bývá kvalifikační nedostatečnost na straně objednatele, kdy je úkolem mnohdy pověřen někdo, kdo systém MES vlastně vůbec nepotřebuje, nebo ho ani nechce, neboť se vskrytu obává, že by to ve výsledku mohl být jen další nástroj dohledu a kontroly nad jeho prací, a podle toho se k takovémuto projektu staví.   3. Současné perspektivy   3.1 Historie nabádá ke střízlivosti S přihlédnutím ke kritickému pohledu na historické vize, které v oboru automatizační techniky existovaly před asi 25 lety, ve vztahu k tomu, jak vypadá současná realizační praxe, se autoři domnívají, že by bylo troufalé pokoušet se o hlubokomyslné a dlouhodobé prognózy vývoje v daném oboru. Zvláště v nastupujícím období tzv. 4. průmyslové revoluce (tzv. Průmysl 4.0), kdy se v důsledku masivní propagace tohoto pojmu poněkud ztrácí pragmatický pohled na přece jen konzervativnější problematiku průmyslové výroby. Všimněme si tedy v dalším jen takových aspektů, které se z krátkodobého až střednědobého hlediska s největší pravděpodobností mohou jevit jako nesporné.   3.2 PLC Je otázkou, jakým směrem se vývoj techniky PLC, tj. konfigurace těchto systémů a metody jejich programování, vydá.   Podle zkušeností autorů však motorem vývoje bude i nadále snaha výrobců neustále zkracovat periodu řídicího cyklu a zvětšovat kapacitu a rychlost pamětí a počty vstupů a výstupů při současném snižování jednotkové ceny hardwaru.   Souběžně budou patrně zjednodušovány programovací techniky, a to dalším odklonem od tradičního pojetí programování v jazyku blízkém strojovému kódu směrem k formám grafickým.   3.3 Průmyslové komunikační sítě Oblast komunikačních sítí bude ze zde diskutovaných oblastí patrně nejvíce ovlivněna závěry teoretickofilozofických studií a aplikovaného výzkumu uskutečněných v rámci rozsáhlých již probíhajících i budoucích projektů realizovaných pod hlavičkou Průmysl 4.0.   Ponechme teď stranou, kdy, v jakých výrobách a jak se v praxi použitelné výsledky začnou větší měrou uplatňovat v českém průmyslu, a zmiňme některé z vlastností, jimiž se budoucí automatizované systémy budou určitě muset z pohledu komunikačních sítí vyznačovat.   Jednou z hlavních očekávaných vlastností bude interoperabilita, tj. schopnost všech systémů a komponent (včetně lidí) v rámci průmyslového výrobního podniku spolu komunikovat. Snadno se to řekne, ale hůře provede. Každý prvek takovéto struktury bude muset být schopen o sobě poskytovat potřebné fyzikální, stavové a provozní údaje. Sběr, archivace, aktualizace a vyhodnocování údajů z prostředí inteligentních snímačů, jednoduchých manipulačních či dopravních soustav nebo technologických procesů nebudou asi větším problémem. Hlavní úskalí autoři spatřují v komunikaci se softwarovými modely složitých fyzikálních, technologických a výrobních procesů (přičemž věrohodné a pro řízení výroby použitelné modely ostatně dodnes neexistují) a ve využití takovýchto informačních zdrojů pro prediktivní rozhodování a obecně pro řešení nestandardních či havarijních situací.   3.4 HMI/SCADA a distribuované versus centralizované řídicí struktury Autoři se domnívají, že praxe bude nadále a možná i intenzivněji než dosud vyžadovat uspořádání, která povedou ke snižování nákladů na modernizaci, nákladů na zabezpečování provozuschopnosti automatizovaných výrobních systémů a nákladů na jednotku produkce.   V předchozím textu byla zmíněna virtualizace, kterou lze také použít jako prostředek k zálohování formou kompletního uložení celého virtuálního počítače se všemi vloženými počítači na externí médium. Virtualizace se tak kromě jiného stává perspektivní cestou nejen ke zvýšení spolehlivosti a k zásadnímu zkrácení doby potřebné na obnovu řídicího systému, ale i cestou ke zvýšení robustnosti systému proti zastarávání hardwarových platforem. Výzvou ale zůstává otázka modularity virtualizovaných systémů a způsobu jejich optimální rekonfigurace.   3.5 Průmyslová informatika Už nedávná léta ukázala, že v oblasti informačních systémů pro výrobu byly redukovány obecné požadavky kladené na tyto systémy. Od původně rozsáhlých záměrů spočívajících v realizaci všeobjímajících systémů kategorie MES se spíše zavádějí menší systémy, které vyřeší sice jen lokální úlohu, ale díky reálné možnosti rozsah takovéhoto úkolu nějak uchopit mají podstatně větší šanci na úspěch. Takovéto systémy nejsou finančně tak náročné a v současné snad „pokrizové“ době mají i větší šanci na úspěch.   K „ostrovním“ řešením uvedeného typu patří např. realizace samostatných systémů sledování kvality nebo údržby, systémů pro monitorování a správu spotřeby energie (Energy Monitoring – EMNG) nebo systémů pro měření a vyhodnocování efektivity výroby (Overall Equipment Efficiency – OEE). Právě poptávky po systémech těchto dvou kategorií přicházejí v poslední době z výrobního prostředí nejčastěji. Protože většinou bývají požadavky na realizaci takovýchto systémů generovány hlavními strůjci ekonomických výsledků (vedoucí výroby, energetik), je jimi jejich zavádění také dozorováno a realizované systémy poměrně rychle přinášejí hmatatelné výsledky s rychlou návratností vložených prostředků, v důsledku čehož bývají výsledné instalace na rozdíl od obecných systémů MES zásadně úspěšnější (obr. 4).   Prostor pro další vývoj se nabízí ve využití aplikačních programů uvedeného typu k plnohodnotnému řízení sledovaných procesů, a tedy zvládnutí jejich zpětnovazební integrace do výrobního prostředí, která by na bázi multikriteriálního rozhodování s prvky prediktivního charakteru umožňovala realizovat řídicí zásahy do výroby přímo. Autoři jsou toho názoru, že touto cestou se také budou projekty informatických systémů pro průmyslovou výrobu v nejbližších letech nadále ubírat.   4. Závěr V článku je poukázáno na některé podstatné rozdíly v současné průmyslové automatizační praxi oproti vizím, které byly formulovány před asi 25 lety. Podle názoru autorů je zřejmé, že stále ale jde o uplatňování postulátů technické kybernetiky, jak jsou známy již z konce 40. let minulého století, v průmyslové praxi. Tak tomu zřejmě bude i nadále. Považují proto za diskutabilní, zda lze mluvit o další průmyslové revoluci.   Stále je ale nutné mít na paměti, že automatizace není cíl. Je to jen nástroj k tomu, abychom vyráběli levněji, kvalitněji, abychom byli schopni pružněji reagovat na poptávku na trhu apod.   Jak ukazuje vývoj za posledních 25 let, produktivita a účinnost tohoto nástroje velmi výrazně vzrostly. Tento trend bude nepochybně, a nejspíš daleko strměji, než tomu bylo v minulosti, pokračovat. V této souvislosti je možné o revoluci mluvit zejména ve vztahu k technickému vzdělávání a přípravě kvalifikovaných odborníků pro přípravu, realizaci a provozování moderních automatizovaných výrobních systémů.   Ať už se tedy zmiňované další perspektivy skrývají pod pojmem jako Průmysl 4.0, nebo pod jiným, možná evolučnějším názvem, je nezbytné být u toho. Jde o konkurenceschopnost nejen Evropy ale i českého průmyslu jako takového.   Ing. Miroslav Dub, CSc. (miroslav.dub@sidat.cz), Ing. Radim Novotný, Ph.D., (radim.novotny@sidat.cz) SIDAT spol. s r. o., Praha   Ing. Miroslav Dub, CSc., prokurista a poradce společnosti SIDAT, působil více než dvacet let jako jednatel a ředitel této inženýrské firmy. Společnost SIDAT za tuto dobu realizovala dodávky několika stovek automatizačních systémů a systémů výrobní informatiky do mnoha výrobních podniků v tuzemsku i v zahraničí.   Ing. Radim Novotný, Ph.D., MBA, od roku 2012 jednatel společnosti SIDAT, působí v této společnosti od roku 1994. Postupně pracoval ve funkci vedoucího projektu, ředitele divize a ředitele obchodního úseku. Je autorem mnoha unikátních řešení zejména v oboru integrace systémů a průmyslových komunikačních sítí.   Obr. 1. Programování PLC: od kontaktních schémat („příčkové logiky“) k vyšším grafickým jazykům (zdroj: programovací prostředí pro PLC značky Siemens) Obr. 2. Rozšíření sítě Ethernet napříč úrovněmi řízení (zdroj: Profibus and Profinet International – PI) Obr. 3. Nový směr – virtualizace systémů HMI/SCADA Obr. 4. Redukce systému MES na „ostrovní “ systémy EMNG a OEE (viz text)     Trendy v automatizaci a konference ARaP Předkládaný článek autorů Miroslava Duba a Radima Novotného vznikl na základě jejich referátu předneseného na odborné konferenci ARaP, jež se konala v Praze 24. a 25. listopadu 2015.   Cílem konferencí ARaP je spojit možnosti a zájmy akademické a realizační sféry při uplatňování novinek v automatizaci. Náplní konference jsou přehledové přednášky specialistů z automatizační praxe zaměřené na vývojové trendy v oblastech jejich dlouholeté specializace, prezentace firem se zaměřením na inovace a s nimi spojené využití vlastních produktů nebo provozních zkušeností z nově nainstalované techniky s pokročilým řízením, prezentace z akademické sféry orientované na uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v praxi. Přípravný výbor v současné době začal pracovat na přípravě konference ARaP 2016, která se uskuteční v listopadu letošního roku. Jako mediální partner konference bude časopis Automa o jejích přípravách včas informovat. Zájemci o aktivní zapojení se do přípravy programu konference jsou vítáni. Abstrakty ostatních přednášek konference ARaP 2015 lze nalézt na stránkách www.arap.cz. redakce časopisu Automa

Nastane s příchodem Industry 4.0 změna klasického vertikálního pojetí PLC + HMI/SCADA + MIS/MES?

Základem HMI je soubor běžných provozních dat (spojité nebo stavové hodnoty fyzikálních veličin a jiné údaje o řízeném procesu), získaný z prostředí programovatelného automatu a poskytující obraz stavu technologického procesu. Nad touto množinou, obvykle databázového charakteru, jsou podle charakteru sledované výroby implementovány především vizualizační funkce, které jsou určeny ke sledování a ovládání technologie. Rozsáhlejší systémy HMI disponují prostředky pro recepturní řízení, historickými archivy s omezeným rozsahem a různými kalkulačními a jednoduššími reportovacími funkcemi, jejichž cílem je poskytovat podklady pro manažerská rozhodnutí řídicího personálu výroby.

Smart Automation by Murrelektronik

Mezi trendy, které sleduje společnost Murreletronik spolu se svými zákazníky, je stále intenzivnější propojování strojů a zařízení pomocí datových sítí a také zpřehledňování celého životního cyklu produktů, což je rozhodující úkol do budoucna. Koncepce „myslící továrny“ nabízí skvělé příležitosti. Produkty a řešení společnosti Murrelektronik jsou základem pro koncepce instalací, které nyní udávají směr. Nové produkty vycházejí z myšlenky „inteligentní automatizace od společnosti Murrelektronik“. Murrelektronik nabízí moderní komponenty, které jsou vybaveny inovativními funkcemi a výkonnými rozhraními. Tyto komponenty přispívají k modulárnímu a flexibilnímu uspořádání výrobních procesů. Těžištěm jsou vždy potřeby zákazníků:bezpečná a jednoduchá instalace,bezproblémové uvedení do provozu (easy to use),zamezení vzniku výpadků,konzistence od řídicí jednotky až po poslední metr přímo v zařízení. Konkrétními příklady ze světa společnosti Murrelektronik jsou produkty a řešení pro prediktivní údržbu. Umožňují, aby byly cíleně vyměňovány produkty, jejichž život nost se blíží ke konci. Produkty tedy nejsou vyměňovány příliš brzy jako výsledek opatrného přístupu, který sice předchází výpadkům způsobeným poruchami, ale nedovoluje využívat zařízení během celé jeho životnosti. Naproti tomu se produkty nevyměňují, až když to již jinak nejde, protože buď nastala porucha, nebo jí lze zabránit jen neplánovaným zastavením provozu. Pak sice bývá životnost přístroje využita na maximum, ale vzhledem k „vedlejším nákladům“ není takový postup příliš přínosný. Kabely vybavené systémem SmartCore jsou zajímavým zkoumaným produktem. Tento systém signalizuje stav, kdy je u kabelového vedení dosaženo 80 % běžného počtu ohybů nebo zkrutů. Tehdy je třeba pořídit nové vedení a při vhodné příležitosti kabel vyměnit. U spínacích napájecích zdrojů se sleduje několik parametrů: vnitřní teplota, zátěž během provozu, počet startů a životnost komponent. Také zde přichází v pravý čas varovný signál. Při příští plánované údržbě lze zdroj vyměnit – bez zbytečného spěchu či neplánované odstávky. Obzvláště inteligentní je systém IODD on Board integrovaný ve sběrnicových modulech MVK Metall a Impact pro rychlé připojení zařízení s rozhraním IO-Link. Zde jsou data potřebná pro senzory a akční prvky uložena přímo v souboru GSDML. Zařízení s rozhraním IO-Link (slaves) se jednoduše připojí a hned fungují – plug-and-play v nejčistší podobě. Další informace jsou uvedeny na adrese www.murrelektronik.cz.(Murrelektronik CZ spol. s r. o.)

Řídicí jednotka CompactLogix 5380 zvyšuje přesnost a výkonnost rychlých strojů a zařízení

Větší výkonnost a nové funkce nabízené řídicí jednotkou CompactLogix 5380napomáhají vytvářet výrobní systémy s jistotou jejich využití i v budoucnosti v rámci platformy Connected Enterprise společnosti Rockwell Automation.   Výrobci jsou neustále tlačeni ke zvyšování rychlosti a celkové výkonnosti výrobních zařízení při současném zachování požadované kvality výrobků. Ve spojitosti s tím roste jejich poptávka po inteligentních strojích a strojních zařízeních. Nová řídicí jednotka Allen-Bradley CompactLogix 5380 od společnosti Rockwell Automation může pomoci uspokojit tuto poptávku tím, že nabízí větší přesnost, širší konektivitu a až o 20 % větší provozní výkonnost strojů než předchozí verze jednotek řady CompactLogix.   Větší výkonnost a nové funkce Řídicí jednotka CompactLogix 5380 je mimořádně vhodná k použití ve strojích a zařízeních s velmi rychlými pohyby a s až dvaceti pohybovými osami tím, že nabízí veškeré přednosti vlastní vysoce výkonné platformy Integrated Architecture od společnosti Rockwell Automation zabudované do řídicí jednotky rozměrové řady CompactLogix. Ve spojení s novou kompaktní I/O jednotkou Allen-Bradley Bulletin 5069 Compact I/O se při použití tzv. plánovaných (scheduled) výstupů zkracuje doba odezvy až na 0,2 ms. Spouštěcí signály událostí z modulů I/O zajišťují téměř okamžité vykonání příslušných úkonů.   „Tato nová řídicí jednotka je zvlášť vhodná pro velmi rychlé balicí stroje a zařízení, u nichž jsou krátké doby odezvy rozhodující z hlediska zachování hladkého chodu výrobních procesů,“ říká Roman Foukal, Commercial Engineer Rockwell Automation, a dále dodává: „Funkce jako např. plánované výstupy a spouštěcí signály událostí, jež jsou v řadě řídicích jednotek CompactLogix novinkou, umožňují konstruktérům navrhovat kompaktní stroje, které pracují s větší přesností.“   Účelnost a snadné použití Port 1Gb sítě Ethernet s možností dvojí konfigurace navíc podporuje topologie typu DLR (Device-Level-Ring) nebo použití několika různých adres IP. Schopnost vytvořit několik různých adres IP je mimořádně důležitá pro výrobce, kteří hledají způsob, jak oddělit komunikační sítě na výrobní úrovni od provozu v sítích na úrovni podniku.   Diagnostické kontrolky zobrazují stav spojení, provozní stav modulů a aktivitu modulů I/O. To pracovníkům obsluhy a technikům umožňuje okamžitě rozpoznat případné problémy, aniž by museli připojit řídicí jednotku k počítači. Zabudované systémové a napájecí svorkovnice navíc zjednodušují zapojování modulů I/O. Řídicí jednotka CompactLogix 5380 podporuje pokročilé zabezpečovací funkce v rámci hluboko sahajícího systému ochrany zahrnujícího ochranu výrobních zařízení, technických prostředků a duševního vlastnictví. V jednotce jsou obsaženy pokročilé zabezpečovací funkce a software včetně digitálně podepsaného a šifrovaného firmwaru, detekce změn prostřednictvím samotné řídicí jednotky a záznamu auditů. Zajištěn je také přístup k řídicím postupům a doplňkovým instrukcím omezený podle oprávnění obsluhy.   Projektování v prostředí Rockwell Software Studio 5000 Stejně jako u ostatních řídicích jednotek řady Allen-Bradley Logix využívají konstruktéři strojů ke konfigurování řídicí jednotky CompactLogix 5380 a k vývoji všech prvků daného řídicího systému vývojový software Rockwell Software Studio 5000. Údaje o konfiguraci stačí zadat jednou, načež poté je k nim snadný přístup a lze je opakovaně používat v rámci celého prostředí Studio 5000, což významně usnadňuje a zrychluje vývoj řídicího systému a jeho uvedení do provozu. (Rockwell Automation)

Společnost Automation Technology dodávající špičkové 3D kamery má české zastoupení

Německý výrobce 3D kamer a snímačů založených na laserové triangulaci rozšiřuje svou distributorskou síť. Zastoupením pro Česko a Slovensko se stala společnost ATEsystem, s. r. o., která se specializuje na systémy a produkty pro strojové vidění. Úvod3D kamery Automation Technology dosahují vynikající přesnosti měření rozměrů až tisíciny milimetru, v závislosti na velikosti snímaného objektu. Maximální frekvence snímání je přitom řádově desítky tisíc profilů za sekundu. K dosažení těchto hodnot je využíváno několik unikátních metod, které jsou integrovány přímo v kameře.Obr. 1. Modulární sestava 3D kamer typu C2Režim s velkým dynamickým rozsahem a specializovaný algoritmus dokážou určit polohu laserové stopy v obraze se subpixelovou přesností přesahující 64násobek fyzického rozlišení kamery. Kamery komunikují prostřednictvím gigabitového Ethernetu. Jejich výstupem je nejen 3D profil snímaného objektu, ale také jasový snímek, který je možné použít pro další zpracování obrazu. 3D kamery Automation Technology s krytím IP67 jsou navržené do průmyslových podmínek a obtížných prostředí. Nejvyšší přesnost mají modely s horizontálním rozlišením snímače 4 096 bodů. Při omezení vertikálního rozlišení lze u vysokorychlostních modelů dosáhnout frekvence až 71 tisíc profilů za sekundu. Při snímání prostorově složitých objektů je možné kamery vybavit Scheimpflugovým adaptérem pro dosažení ideální ostrosti obrazu v celé rovině snímání.Obr. 2. Tříosá kalibraceKamery lze pořídit buď jako stavebnici (3D kamera, čárový laser, držák) – modely C2 (obr. 1) a C5, nebo jako kompletní laserový snímač v kompaktním pouzdře – model CS-C5. Ke kamerám je dodáváno množství příslušenství, včetně přesných držáků, kabeláže, konektorů a kalibračního softwaru. Automatické vyhledání oblasti zájmu pro rychlé zpracování 3D obrazuVysokorychlostní 3D kamery Automation Technology řady C Series jsou již nyní k dispozici s novým firmwarem, který urychluje skenování povrchu. Díky novému algoritmu pro automatické vyhledání oblasti zájmu se značně zvyšuje rychlost snímání u plochých objektů, např. při snímání povrchu dřevěných desek. Tato funkce je zajímavá především pro úlohy, kde je třeba kontinuálně měřit profily s proměnlivou pracovní vzdáleností, a umožní získat 3D obraz ve velmi krátké době. Obecně je metoda automatického vyhledání oblasti zájmu využívána při automatizované optické kontrole kvality (velmi často a původně při kontrole kvality výroby tištěných obvodů). Unikátní vlastnosti a funkce 3D kamerMezi vlastnosti a funkce, které z 3D kamer Automation Technology dělají unikátní přístroje, patří:automatické nastavení AOI, sledování laserové stopy, automatický start snímání,možnost nastavit několikanásobnou oblast zájmu – sledování několika stop,několikanásobný výstup dat: prostorový profil, jasový obraz, tloušťka stopy,HDR-3D: velký dynamický rozsah dovolující snímat objekty s velmi různorodou odrazivostí,přídavná data: časová značka, indexování, pozice snímače polohy atd.,vylepšené triangulační algoritmy: kognitivní funkce, maximum, prahování, filtr s konečnou impulzní odezvou (FIR),digitální vstupy pro inkrementální snímač polohy (RS-422) i jednokanálová čidla,velká spolehlivost komunikačního protokolu GigE Vision. KalibraceV mnoha případech nestačí pracovat s relativními (pixelovými) výškovými daty. V takových situacích je nutné provést kalibraci, která převede relativní hodnoty na fyzické délkové jednotky. Toho lze docílit použitím kalibračního softwaru. Existují dvě metody, jak 3D sestavu zkalibrovat – tříosá kalibrace a statická kalibrace. Tříosá kalibraceTříosá metoda je využívána při kalibraci sestavy ve všech třech rozměrech (osy X, Y a Z; obr. 2). Pro tento případ se používá kalibrační vzor ve tvaru diamantu. Výhodou je automatické rozpoznání nastavení triangulační sestavy (úhlu mezi kamerou a laserem, jejich vzájemné orientace a vzdálenosti od vzorku). Podmínkou je však pohyb sestavy nebo kalibračního vzoru danou rychlostí. Statická kalibraceStatická metoda je jednodušší, ale kalibrují se pouze dva rozměry – osa X (šířka) a osa Z (výška) – obr. 3. Není proto nutné zajistit pohyb vzoru ani kamerové sestavy. Odtud název statická kalibrace. Na rozdíl od tříosé kalibrace může však být tato metoda použita pouze při standardním triangulačním nastavení, kdy laser svítí kolmo na kalibrační vzor. Typické příklady použitíKamery Automation Technology lze použít jak ve vlastním aplikačním programu (zdarma je dodáván Software Development Kit), tak v aplikacích pro zpracování obrazu od třetích stran (LabVIEW, Halcon, Vision-Pro, CVB apod.). Mezi typické příklady použití kamer Automation Technology patří:kontrola profilu pneumatik při výrobě (obr. 4),kontrola součástek na deskách plošných spojů,snímání povrchu dřeva a plechů,inspekce svarů a mechanických součástí,navigace robotu,kontrola plastových výrobků (obr. 5). ZávěrDalší informace o vysokorychlostních 3D kamerách Automation Technology lze získat na webové adrese kamery.atesystem.cz.(ATEsystem s. r. o.)  Obr. 3. Statická dvouosá kalibraceObr. 4. Kontrola profilu pneumatik při jejich výroběObr. 5. Kontrola plastových výrobků

EPLAN Data Portal překonal hranici jednoho milionu stažení

Rekordní počet stažení z portálu EPLAN Data Portal v průběhu června potvrzuje, jak nepostradatelná jsou pro projektanty dobře připravená data. V červnu 2016 si uživatelé stáhli přes jeden milion souborů dat zařízení nebo komponent a vzestupný trend neustále pokračuje. To je jasným signálem, jak velká je poptávka po datech výrobců a jak významná je v oblasti projektování integrace dat.   Pro Eplan jako poskytovatele řešení je to vlastně malá senzace: jeden milion stažení v pouhých 31 dnech. To nečekali ani vývojáři společnosti Eplan, když před osmi lety Eplan Data Portal vytvořili. Zájem uživatelů je mimořádně velký. Díky snadné integraci prověřených aktuálních dat pouhým přetažením myší do projektu ušetří Eplan Data Portal spoustu drahocenného času. Aktuálně je v portálu dostupných 620 000 souborů dat zařízení a přes 1,2 milionu konfiguračních variant. Zájem o prověřená produktová data, která mohou být využívána během celého procesu vývoje výrobků, zvyšuje také současné zaměření na produkty a řešení kompatibilní s koncepcí průmyslu 4.0.   Obr. 1. Eplan Data Portal obsahuje datové soubory produktů od 147 výrobců a jejich počet neustále roste   Na celém světě probíhají intenzivní jednání s výrobci komponent, kdy cílem je získat další významné podniky z průmyslové oblasti. Eplan Data Portal zatím poskytuje data 147 výrobců, ale tento počet neustále roste. Jen v letošním roce firma Eplan přivítala 33 nových výrobců – to odpovídá 29% nárůstu. Jsou mezi nimi světoznámá jména jako Belden Cable, Cisco, Hyundai Heavy Industryies, LSIS, TE Connectiviy, Wittenstein a Yokogawa.    Závěrem Uživatelé oceňují širokou škálu produktových dat a využívají EPLAN Data Portal při každodenním projektování. S touto vynikající odezvou u projektantů z celého světa se portál dále rozvíjí a stává se nepostradatelným zdrojem produktových dat v mezinárodním měřítku. (EPLAN ENGINEERING CZ)

Společnost E.ON využívá drony nejen pro kontrolu distribuční sítě

V loňském roce provedla společnost E.ON v terénu test několika dronů. Cílem bylo ověřit jejich přínos v rámci inspekce stožárů velmi vysokého napětí (vvn). Ty bývají jak logisticky, tak technicky obtížně dostupné. Jejich lezecká inspekce s sebou vždy nese riziko úrazu a škody na zemědělských plodinách, a tak je tu využití dronů více než vítané.   Současné využití dronů společností E.ON Jak společnost E.ON postupovala? Nejdříve se od inspekčních techniků naučila průběh fyzické kontroly, který následně zopakovala letecky. Stěžejním bodem testování bylo letecké snímání a odhalování rozličných nasimulovaných závad pomocí kamerového záznamu v rozlišení full HD, který technik prostřednictvím odpovídajícího softwaru analyzuje a přitom označuje případné nedostatky, na kterých bude dále pracovat. Nejvyšší hodnocení získal systém DJI s1000 se zrcadlovkou Panasonic GH4, který E.ON v současné době používá při veškerých inspekcích.   Obr. 1. Drony pomáhají při inspekci stožárů vvn   Letos společnost E.ON ve spolupráci s regionálními správami dron reálně využívá pro letecké inspekce a namátkové kontroly při přejímkách nově vystavěných linek vvn.   Dále zkoumá možnosti využití dronu v termografii fotovoltaických (solárních) elektráren. Zde chce E.ON získat know-how k nezávislému vyhodnocování termografického záznamu.   Další využití dronů Společnost E.ON si uvědomuje, že obě testované úlohy – inspekce stožárů vvn a termografie FVE – z pohledu konečné podoby využití dronů v zásadě nic nového nepřinášejí. Proto oslovila odborníky z ČVUT, kteří jí projekt dronů pomáhají dále rozvíjet – snímkování a termografie prováděné dronem jsou totiž zatím manuální, repetitivní činnosti, a proto je snaha je automatizovat. Autonomním snímáním lze získat konstantní obrazový výstup, který následně E.ON využije ke strojovému detekování závad.   Dodáním 3D modelů stožárů do analytického softwaru umožní dronu vyhodnocovat odchylky a detekovat technické závady na konstrukci (ohnuté nosníky) už za letu.   V dalším kroku je tento údaj přenesen jako zjištění do GIS (geografický informační systém), čímž nález jako datová položka vstupuje do systému business intelligence od firmy SAP, kde zefektivňuje celý proces plánování údržby.   S dronem je společnost E.ON schopna vytvořit 3D snímek ochranného pásma vedení, do kterého lze dodat data o zastoupení vegetace, její růstový potenciál s ohledem na historické údaje o počasí doplněné o predikce a poté s využitím všech údajů také modelovat rychlost zarůstání koridoru a efektivně plánovat jeho údržbu.   Všechny tyto úkoly jsou v současnosti plně realizovatelné a pro některé z nich již existují i řešení. E.ON tak s odborníky neřeší otázky možnosti realizace, ale čistě ekonomický charakter automatizace. Finanční přínos a právní prostředí ČR jsou totiž hlavní brzdy zcela autonomních letů. Implementace strojového učení (machine learning) a automatizace je v tomto projektu logickým krokem vpřed. Zapojení těchto postupů do běžných činností společnosti E.ON pomůže dělat věci lépe, rychleji a efektivněji. Ing. Petr Lang, Asset strategy a projekty,E.ON Česká republika, s. r. o.